سایت من
آخرین عناوین
مطالب سایت
درباره سایت

آمار و امکانات سایت

آمار سایت

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

سایت من

پیوندها، پیوندهای روزانه، موضوعات، نویسندگان و ...


موضوعات مطالب سایت

نویسندگان سایت

  • موسسه قرآنی امام حسن مجتبی(ع) تعداد پست ها: 456
  • سوره الفرقان تعداد پست ها: 4
  • سوره یاسین تعداد پست ها: 12
  • سوره الفاتحه تعداد پست ها: 376
  • سوره الرحمن تعداد پست ها: 4
  • سوره النصر تعداد پست ها: 89

نظر دوستان درباره قالب جدید وبلاگ چیه؟

آخرین نوشته ها، آرشیو و برچسب ها

موسسه قرآنی امام حسن مجتبی(ع) ساری

کلیه حقوق این سایت محفوظ است

درباره سایت

موسسه قرآنی امام حسن مجتبی (ع) شهرستان ساری از سال 1386 تاکنون مشغول به فعالیت می باشد.که از سالیان گذشته جلسات این موسسه به صورت گردشی در منازل قرآن جویان برقرار بوده است. قرآن آموزان شامل فارغ التحصیلان دانشگاه، دانشجویان کارشناسی ارشد، کارشناسی، کاردانی و دانش آموزان ممتاز مقاطع راهنمایی و دبیرستان می باشند.
برنامه های کلاس موسسه که هر هفته چهارشنبه برگزار می شود شامل قرائت، تجوبد، تفسیر موضوعی قرآن، احکام و مسائل اخلاقی است که در نهایت با مجلس روضه و دعا به پایان میرسد.علاوه بر اینها فعالیتهای فوق برنامه از قبیل اردوهای زیارتی و سیاحتی و تفریحی نیز برقرار است.
هزینه شرکت در کلاسها رایگان می باشد.

کلیه حقوق این سایت محفوظ است

مطالب سایت

موسسه قرآنی امام حسن مجتبی(ع) ساری

(8) ﺗوﺑﻪ ﭘﺎك ﻛﻧﻧدﻩ ﮔﻧﺎﻫﺎن

ﺗوﺑﻪ ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎﯾد و ﭘودر ﭘﺎك ﻛﻧﻧدﻩ و دﺳﺗﮕﺎﻩ ﻟﺑﺎﺳﺷوﺋﻰ و ﭼرك ﺑرطرف ﻛﻧﻧدﻩ اﺳت ﻛﻪ ﻫر ﻗدر ﮔﻧﺎﻩ ﻛردﻩ و اﯾن ﻗﻠب و دل ﭼرك و ﺳﯾﺎﻫﻰ ﮔﻧﺎﻩ ﮔرﻓﺗﻪ ﺑﺎﺷد دﺳﺗﮕﺎﻩ ﺗوﺑﻪ ﺑﺎ ﭘودرﻫﺎى ﭘﺎك ﻛﻧﻧدﻩ اﺷك و ﺗﺿرع و اﺳﺗﻐﻔﺎر آن را ﭘﺎك و ﻧظﯾف و ﺗﻣﯾز ﻣﻰ ﻛﻧد .

ﭼﻧﺎﻧﭼﻪ در ﻗرآن ﻣﻰ ﺧواﻧﯾم :

« ﻗُْل ﯾﺎ ِﻋﺑﺎِد َى اﻟﱠذﯾَن اَْﺳَرﻓُوا َﻋﻠﻰ اَْﻧﻔُِﺳﻬُْم ﻻﺗَْﻘَﻧطُوا ِﻣْن َرْﺣَﻣِﺔ اﻟﻠِّﻪ ِاﱠن اﻟﻠَّﻪ َﯾْﻐِﻔُر اﻟﱡذﻧُوَب َﺟﻣﯾﻌﺎ ِاﱠﻧﻪُ ُﻫَو اْﻟَﻐﻔُوُر اﻟﱠرﺣﯾَم  ». (1)

اى ﭘﯾﻐﻣﺑر ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﻧدﻩ ﻫﺎى ﮔﻧﻪ ﻛﺎر ﻣﺎ ﺑﮕو ﻛﻪ ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﻣﻰ ﻓرﻣﺎﯾد :

اى ﺑﻧدﮔﺎن ﻣن ﻛﻪ ﺑر ﻧﻔس ﺧود در ﮔﻧﺎﻩ اﺳراف و در ﺳﺗم و ظﻠم ﺑﻪ ﻧﻔس ﺧود زﯾﺎدﻩ روى ﻛردﻩ اﯾد (ﺗوﺑﻪ ﻛﻧﯾد ) و از رﺣﻣت ﺧدا ﻧﺎ اﻣﯾد ﻧﺷوﯾد زﯾرا ﻛﻪ (اﮔر ﺗوﺑﻪ ﻛردﯾد) ﺧدا ﻫم ﺗﻣﺎم ﮔﻧﺎﻫﺎن و ﻣﻌﺻﯾت ﻫﺎى ﺷﻣﺎ را ﻣﻰ آﻣرزد و او ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺧﺷﻧدﻩ و ﻣﻬرﺑﺎن اﺳت .

ﺗﻌﺑﯾراﺗﻰ ﻛﻪ در اﯾن آﯾﻪ آﻣدﻩ ﻣﺎﻧﻧد، ﺑﻧدﮔﺎن ﻣن ، ﻧﺎ اﻣﯾد ﻧﺷوﯾد ، رﺣﻣت ﺧدا ، ﻏﻔران ﺗﻣﺎم ﮔﻧﺎﻫﺎن ، ﻏﻔور و رﺣﯾم ﺑودن ﺧدا ، ﻫﻣﻪ ﺣﻛﺎﯾت از وﺳﻌت داﻣﻧﻪ اﺳﺗﻐﻔﺎر و ﻗﺑوﻟﻰ ﺗوﺑﻪ و ﮔﺳﺗردﮔﻰ رﺣﻣت ﻣطﻠق اﻟﻬﻰ ﻣﯾﻛﻧد، ﺑﺧﺻوص ﺗﻌﺑﯾر ﺑﻪ ﻋﺑﺎدى (ﺑﻧدﮔﺎن ﻣن) و ﻧﺳﺑت ﺑﻧدﮔﺎن ﺑﻪ ذات ﭘﺎك ﺣق ، ﺑﯾﺎﻧﮕر آن اﺳت ﻛﻪ ﻫﻣﻪ از ﺧوب و ﺑد، ﺑﻧدﮔﺎن ﺧدا ﻫﺳﺗﻧد و ﺧداوﻧد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﻧﭼﻧﺎن ﻣﻬرﺑﺎن اﺳت ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻧدﮔﺎن ﺧودش ﺧواﻧدﻩ اﺳت. ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﭼﺷم اﻧداز اﻣﯾد ﺑﻪ آﻣرزش ﺑﺳﯾﺎر وﺳﯾﻊ و ﮔﺳﺗردﻩ اﺳت .

آﻗﺎ ﺣﺿرت اﻣﺎم رﺿﺎ (ع) از ﺑﻌﺿﻰ از اﺻﺣﺎب و ﯾﺎران ﺧود ﺷﻧﯾدﻧد ﻛﻪ ﻣﻰ ﮔﻔﺗﻧد ﺧدا ﻟﻌﻧت ﻛﻧد ﻛﺳﻰ را ﻛﻪ ﺑﺎ آﻗﺎ ﻋﻠﻰ (ع) ﺟﻧﮕﯾدﻧد.

ﺣﺿرت ﻓرﻣود : ﺑﮕوﺋﯾد ﻣﮕر ﻛﺳﯾﻛﻪ ﺗوﺑﻪ ﻛرد واﺻﻼح ﻧﻣود ﺣﺎل ﺧود را.

 ﺳﭘس ﻓرﻣود : ﮔﻧﺎﻩ ﻛﺳﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻰ (ع)  را ﯾﺎرى ﻧﻛرد و ﭘﯾﺷﻣﺎن ﻫم ﻧﺷد ﺑزرﮔﺗر اﺳت از ﮔﻧﺎﻩ ﻛﺳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻗﺎ ﻋﻠﻰ (ع) ﺟﻧﮕﯾد و ﭘﯾﺷﻣﺎن ﺷد و ﺗوﺑﻪ و اﻧﺎﺑﻪ ﻧﻣود. (2)

از اﯾن ﺣدﯾث ﻓﻬﻣﯾدﻩ ﻣﻰ ﺷود ﻛﻪ اﻋظم ﮔﻧﺎﻫﺎن ﯾﻌﻧﻰ ﺟﻧﮓ ﺑﺎ اﻣﺎم و وﺻﻰ ﭘﯾﻐﻣﺑر اﺳت ، ﻫم ﺑﻪ ﺗوﺑﻪ ﻗﺎﺑل ﺑﺧﺷش اﺳت ﯾﻌﻧﻰ اﮔر آﻧﻬﺎ ﻫم ﺗوﺑﻪ ﻛردﻧد ﺧدا از ﺳر ﺗﻘﺻﯾر آﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﮔذرد.

ﻛﺳﻰ روز ﻣﺣﺷر ﻧﮕردد ﺧﺟل                 ﻛﻪ ﺷﺑﻬﺎ ﺑدرﮔﻪ ﺑرد ﺳوز دل

اﮔر ﻫوﺷﻣﻧدى ز داور ﺑﺧواﻩ                  ﺷب ﺗوﺑﻪ ﺗﻘﺻﯾر روز ﮔﻧﺎﻩ

اﮔر ﺑﻧدﻩ اى دﺳت ﺣﺎﺟت ﺑرآر              و ﮔر ﺷرﻣﺳﺎرى آب ﺣﺳرت ﺑﺑﺎر

ﻧﯾﺎﻣد ﺑدﯾن در ﻛﺳﻰ ﻋذر ﺧواﻩ              ﻛﻪ ﺳﯾل ﻧداﻣت ﻧﺷﺳﺗش ﮔﻧﺎه

1. سوره زمر : آیه 53 .              2. وسایل الشیعه : کتاب جهاد، باب 36، حدیث 10.

مطلب بعدی : (9) ﮔر ﺗوﺑﻪ ﺷﻛﺳﺗﻰ ﺑﺎز آی

مطلب قبلی : (7) دﻋﺎى ﺗوﺑﻪ ﻛﻧﻧدﻩ ﻣﺳﺗﺟﺎب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات