سایت من
آخرین عناوین
مطالب سایت
درباره سایت

آمار و امکانات سایت

آمار سایت

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

سایت من

پیوندها، پیوندهای روزانه، موضوعات، نویسندگان و ...


موضوعات مطالب سایت

نویسندگان سایت

 • موسسه قرآنی امام حسن مجتبی(ع) تعداد پست ها: 456
 • سوره الفرقان تعداد پست ها: 4
 • سوره یاسین تعداد پست ها: 12
 • سوره الفاتحه تعداد پست ها: 376
 • سوره الرحمن تعداد پست ها: 4
 • سوره النصر تعداد پست ها: 89

نظر دوستان درباره قالب جدید وبلاگ چیه؟

آخرین نوشته ها، آرشیو و برچسب ها

موسسه قرآنی امام حسن مجتبی(ع) ساری

کلیه حقوق این سایت محفوظ است

درباره سایت

موسسه قرآنی امام حسن مجتبی (ع) شهرستان ساری از سال 1386 تاکنون مشغول به فعالیت می باشد.که از سالیان گذشته جلسات این موسسه به صورت گردشی در منازل قرآن جویان برقرار بوده است. قرآن آموزان شامل فارغ التحصیلان دانشگاه، دانشجویان کارشناسی ارشد، کارشناسی، کاردانی و دانش آموزان ممتاز مقاطع راهنمایی و دبیرستان می باشند.
برنامه های کلاس موسسه که هر هفته چهارشنبه برگزار می شود شامل قرائت، تجوبد، تفسیر موضوعی قرآن، احکام و مسائل اخلاقی است که در نهایت با مجلس روضه و دعا به پایان میرسد.علاوه بر اینها فعالیتهای فوق برنامه از قبیل اردوهای زیارتی و سیاحتی و تفریحی نیز برقرار است.
هزینه شرکت در کلاسها رایگان می باشد.

کلیه حقوق این سایت محفوظ است

مطالب سایت

موسسه قرآنی امام حسن مجتبی(ع) ساری

(10) ﺑﺎب ﺗوﺑﻪ ﺗﺎ دم آﺧر

ﺑﺎب ﺗوﺑﻪ ﺗﺎ آﺧرﯾن ﻧﻔس اﻧﺳﺎن ﺑﺎز اﺳت. ﭼﻧﺎﻧﭼﻪ ﺣﺿرت ﺑﺎﻗر(ع) ﻓرﻣود: ﺣﺿرت آدم (ع) ﻓرﻣود:

ﭘروردﮔﺎرا ﺷﯾطﺎن را ﺑر ﻣن ﭼﯾرﻩ ﺳﺎﺧﺗﻰ و ﭼون ﺧون ﺑر ﻣن رواﻧش ﻛردى ، ﭘس ﺑرای ﻣن ﻫم ﭼﯾزى ﻣﻘرر ﻓرﻣﺎ، ﺧطﺎب ﺷدﻩ اى آدم ﺑرای ﺗو ﻣﻘرر ﻛردم ﻛﻪ ﻫر ﻛدام از ﻓرزﻧدان ﺗو ﻗﺻد ﮔﻧﺎﻫﻰ ﻛﻧد ﺑر او ﻧوﺷﺗﻪ ﻧﺷود و اﮔر ﻫم ﮔﻧﺎﻫﻰ ﻛرد ﻓﻘط ﻫﻣﺎن ﯾك ﮔﻧﺎﻩ  را ﺑﭘﺎﯾش ﺑﻧوﯾﺳﻧد و ﻫرﮔﺎﻩ ﻗﺻد ﺛواﺑﻰ ﻛﻧد ﺑرایش  ﯾك ﺣﺳﻧﻪ ﻧوﺷﺗﻪ ﺷود و اﮔر آن ﺣﺳﻧﻪ را اﻧﺟﺎم داد ﺑرایش دﻩ ﺣﺳﻧﻪ ﻣﺳطور ﮔردد.

 ﺣﺿرت آدم (ع) ﻋرض ﻛرد : ﭘروردﮔﺎرا ﺑرایم ﺑﯾﻔزا، ﺧطﺎب ﺷد ﺑرای ﺗو ﻣﻘّرر ﻛردم ﻛﻪ ﻫر ﻛدام از ﺑﻧﻰ آدم ﮔﻧﺎﻫﻰ ﻛﻧد و ﺳﭘس ﭘﺷﯾﻣﺎن ﮔردد و طﻠب آﻣرزش ﻛﻧد او را ﻣﻰآﻣرزم .

ﺣﺿرت آدم (ع) ﻓرﻣود : ﭘروردﮔﺎرا ﺑراﯾم ﺑﯾﻔزا،

ﺧطﺎب ﺷد : ﺑراى آﻧﻬﺎ ﺗوﺑﻪ را ﻣﻘرر داﺷﺗم ﺗﺎ آن وﻗﺗﻰ ﻛﻪ ﻧﻔﺳﺷﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﻠوﮔﺎﻩ ﺷﺎن ﺑرﺳد.

ﺣﺿرت آدم (ع) ﻓرﻣود : ﭘروردﮔﺎرا ﺑراى ﻣن ﻫﻣﯾن ﺑس اﺳت .

در ﻛﺗﺎب اﺻول ﻛﺎﻓﻰ ﺑﺎب ﺗوﺑﻪ ﺣدﯾﺛﻰ ﺟﺎﻟب و زﯾﺑﺎ ﻧﻘل ﻛردﻩ ﻛﻪ ﺣﺿرت رﺳول اﻟﻠّﻪ (ص) ﻓرﻣود:

ﻫر ﻛس ﯾك ﺳﺎل ﭘﯾش از ﻣرﮔش ﺗوﺑﻪ ﻛﻧد، ﺧدا ﺗوﺑﻪ اش را ﻣﻰ ﭘذﯾرد، ﺳﭘس ﻓرﻣود : ﻧﻪ ، ﯾﻛﺳﺎل زﯾﺎد اﺳت ، ﻫر ﻛس ﯾك ﻣﺎﻩ ﭘﯾش از ﻣرﮔش ﺗوﺑﻪ ﻛﻧد ﺧدا ﺗوﺑﻪ اش را ﻣﻰ ﭘذﯾرد، ﺳﭘس ﻓرﻣود : ﻧﻪ ، ﯾك ﻣﺎﻩ زﯾﺎد اﺳت ، ﻫر ﯾك ﻫﻔﺗﻪ ﭘﯾش از ﻣرﮔش ﺗوﺑﻪ ﻛﻧد، ﺧدا ﺗوﺑﻪ اش را ﻣﻰ ﭘذﯾرد، ﺳﭘس ﻓرﻣود : ﻧﻪ ، ﯾك ﻫﻔﺗﻪ زﯾﺎد اﺳت ﻫر ﻛس ﯾك روز ﭘﯾش از ﻣرﮔش ﺗوﺑﻪ ﻛﻧد، ﺧدا ﺗوﺑﻪ اش را ﻣﻰ ﭘذﯾرد، ﺳﭘس ﻓرﻣود : ﻧﻪ ﯾك روز زﯾﺎد اﺳت ﻫر ﻛس ﭘﯾش از دﯾدار آﺧرت و ﻣﻠك اﻟﻣوت ﺗوﺑﻪ ﻛﻧد ﺧدا ﺗوﺑﻪ اش را ﻣﻰ ﭘذﯾرد.

 ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺟﻠﺳﻰ رﺿوان اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﯾﻪ در اﯾن ﺣدﯾث اﺣﺗﻣﺎل دادﻩ ﻛﻪ ﺑﯾﺎن ﻣراﺗب ﺗوﺑﻪ از ﻧظر ﻗﺑوﻟﻰ و ﻛﻣﺎل آن ﺑﺎﺷد زﯾرا ﺗوﺑﻪ ﻛﺎﻣﻠﻪ ﺗﯾرﮔﯾﻬﺎى ﮔﻧﺎﻩ را از ﻗﻠب و دل ﭘﺎك ﻣﻰ ﻛﻧد، و ﺑﺎﯾد ﺑﻌد از ﺗوﺑﻪ و ﺑﻌد از ﺑرطرف ﻛردن ﺳﯾﺎﻫﻰ ﻗﻠب ، در ﺗدارك ﺻّﺣت و ﺗرﻣﯾم و اﺻﻼح آن ﻛوﺷش ﻧﻣﺎﯾد و آﺋﯾﻧﻪ ﻗﻠب و دل را ﺑﺎ اﻧواع ﭘودرﻫﺎ و ﻣﺎﯾﻌﻬﺎى ﺳﻔﯾد ﻛﻧﻧدﻩ ﭘﺎك ﻛﻧﻧدﻩ ﺗﺿرع و ﺣﺳﻧﺎت روﺷن و ﺳﻔﯾد ﺳﺎزد ﻏﺎﻟﺑﺎ در ﻛﻣﺗر از ﯾك ﺳﺎل ﺣﺎﺻل ﻧﻣﻰ ﺷود و اﮔر ﯾﻛﺳﺎل ﻧﺷد ﭘس ﻻاﻗل ﯾك ﻣﺎﻩ و اﮔر آن ﻫم ﻧﺷد، ﻻاﻗل ﯾك ﻫﻔﺗﻪ .

اﻧﺳﺎن ﻣﺎﻧﻧد آﻫوﺋﯾﺳت ﻛﻪ ﻫﻧوز ﺻﯾﺎد ﺑﻪ او ﺗﯾرى ﻧزدﻩ و اﻣﯾد ﭼﻧداﻧﻰ ﻫم ﺑﻪ ﮔرﻓﺗن او ﻧدارد اّﻣﺎ ﻫﻣﯾﻧﻛﻪ ﺗﯾرى ﺑﻪ او زد و او را زﺧﻣﻰ ﻛرد اﻣﯾدوار ﺑﻪ ﮔرﻓﺗن او ﻣﻰ ﺷود و ﭘﯾوﺳﺗﻪ ﻫﻣراﻫش ﻣﻰ رود ﺗﺎ او را ﺑﮕﯾرد، اﻧﺳﺎن ﻫم ﺗﺎ وﻗﺗﻰ ﻛﻪ ﮔﻧﺎﻩ ﻧﻛردﻩ ﺷﯾطﺎن ﻫﭼﻧﺎن اﻣﯾدى ﺑﻪ ﮔﻣراﻩ ﻛردن او ﻧدارد، اﻣﺎ اﮔر ﯾك ﮔﻧﺎﻩ ﻛرد و ﺗوﺑﻪ ﻧﻛرد ﺷﯾطﺎن اﻣﯾدوار ﻣﻰ ﺷود و ﻣﺗﺻل ﻫﻣراﻩ ﺷﺧص ﻣﻰ آﯾد ﺗﺎ او را ﻓرﯾب دﻫد و ﺑﻪ ﻣﻌﺻﯾت ﺑﯾﻧدازد و او را از رﺣﻣت ﺧدا ﻣأﯾوس ﻛﻧد و ﺟرى در ﻣﻌﺻﯾت ﻧﻣﺎﯾد. وﻟﻰ اﻧﺳﺎن ﻫر ﻗدر ﮔﻧﻪ ﻛﺎر ﺑﺎﺷد ﻧﺑﺎﯾد از رﺣﻣت ﺣق ﻣأﯾوس ﺷود ﺣﺗﻰ در دم ﻣرگ . اّﻣﺎ ﻧﻪ اﯾﻧﻛﻪ ﮔﻧﺎﻩ ﻛﻧد و ﺑﮕوﯾد ﺣﺎﻻ وﻗت ﻫﺳت ، ﯾﻛﻰ اﯾﻧﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﻣﻰ داﻧﯾم ﻛﻰ ﻣﻰ ﻣﯾرﯾم ﺟوان ﯾﺎ ﭘﯾر، ﻛوﭼك ﯾﺎ ﺑزرگ ، ﭼﻪ وﻗت ﻣﻰ ﻣﯾرﯾم ﭼﻪ ﺳﺎﻋﺗﻰ و در ﭼﻪ ﺣﺎﻟﻰ ﻣﻰ ﻣﯾرﯾم ﭘس ﺑﺎﯾد زود دﺳت ﺑﻪ ﻛﺎر ﺷوﯾم، ﺗﺎ ﻫﻧوز ﻣرگ ﻣﺎ را در ﺑر ﻧﮕرﻓﺗﻪ.

ﺷﯾﺦ ﺳﻌدى ﻣﻰ ﻓرﻣﺎﯾد :

ﻛﻧون ﺑﺎﯾد اى ﺧﻔﺗﻪ ﺑﯾدار ﺑود             ﭼو ﻣرگ اﻧدر آرد زﺧوﻓت ﭼﻪ ﺳود

 ﻛﻧوﻧت ﻛﻪ ﭼﺷم اﺳت اﺷﻛﻰ ﺑﯾﺎر      زﺑﺎن در دﻫﺎن اﺳت ﻋذرى ﺑﯾﺎر

ﻧﻪ ﭘﯾوﺳﺗﻪ ﺑﺎﺷد روان در ﺑدن            ﻧﻪ ﻫﻣوارﻩ ﮔردد زﺑﺎن در دﻫن

 ﻛﻧون ﺑﺎﯾدت ﻋذر ﺗﻘﺻﯾر ﮔﻔت          ﻧﻪ ﭼون ﻧﻔس ﻧﺎطق ز ﮔﻔﺗن ﺑﺧﻔت

 ﻏﻧﯾﻣت ُﺷﻣر اﯾن ﮔراﻣﻰ ﻧﻔس         ﻛﻪ ﺑﯾﻣرغ ﻗﯾﻣت ﻧدارد ﻗﻔس

ﻣﻛن ﻋﻣر ﺿﺎﯾﻊ ﺑﻪ اﻓﺳوس و ﺣﯾف   ﻛﻪ ﻓرﺻت ﻋزﯾز اﺳت و اﻟوﻗت ﺿﯾف 


مطلب بعدی : (11) ﺣﻘﯾﻘت ﺗوﺑﻪ 
مطلب قبلی : (9) ﮔر ﺗوﺑﻪ ﺷﻛﺳﺗﻰ ﺑﺎز آی

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات