سایت من
آخرین عناوین
مطالب سایت
درباره سایت

آمار و امکانات سایت

آمار سایت

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

سایت من

پیوندها، پیوندهای روزانه، موضوعات، نویسندگان و ...


موضوعات مطالب سایت

نویسندگان سایت

 • موسسه قرآنی امام حسن مجتبی(ع) تعداد پست ها: 456
 • سوره الفرقان تعداد پست ها: 4
 • سوره یاسین تعداد پست ها: 12
 • سوره الفاتحه تعداد پست ها: 376
 • سوره الرحمن تعداد پست ها: 4
 • سوره النصر تعداد پست ها: 89

نظر دوستان درباره قالب جدید وبلاگ چیه؟

آخرین نوشته ها، آرشیو و برچسب ها

موسسه قرآنی امام حسن مجتبی(ع) ساری

کلیه حقوق این سایت محفوظ است

درباره سایت

موسسه قرآنی امام حسن مجتبی (ع) شهرستان ساری از سال 1386 تاکنون مشغول به فعالیت می باشد.که از سالیان گذشته جلسات این موسسه به صورت گردشی در منازل قرآن جویان برقرار بوده است. قرآن آموزان شامل فارغ التحصیلان دانشگاه، دانشجویان کارشناسی ارشد، کارشناسی، کاردانی و دانش آموزان ممتاز مقاطع راهنمایی و دبیرستان می باشند.
برنامه های کلاس موسسه که هر هفته چهارشنبه برگزار می شود شامل قرائت، تجوبد، تفسیر موضوعی قرآن، احکام و مسائل اخلاقی است که در نهایت با مجلس روضه و دعا به پایان میرسد.علاوه بر اینها فعالیتهای فوق برنامه از قبیل اردوهای زیارتی و سیاحتی و تفریحی نیز برقرار است.
هزینه شرکت در کلاسها رایگان می باشد.

کلیه حقوق این سایت محفوظ است

مطالب سایت

موسسه قرآنی امام حسن مجتبی(ع) ساری

(11) ﺣﻘﯾﻘت ﺗوﺑﻪ

 ﺣﻘﯾﻘت ﺗوﺑﻪ ﻫﻣﺎن ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﻰ از ﮔﻧﺎﻩ اﺳت ؛ ﺑﻪ ﺧﺎطر زﺷﺗﻰ آن ﻣﻌﺻﯾت در ﻧزد ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ، زﯾرا ﺧﻼف رﺿﺎى او را اﻧﺟﺎم دادﻩ. آﻗﺎ ﻋﻠﻰ(ع) ﻣﻰ ﻓرﻣﺎﯾد : ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻛوﭼﻛﻰ ﮔﻧﺎﻩ ﻧﻛن ﻧﮕﺎﻩ ﻛن ﺑﺑﯾن ﭼﻪ ﺧداى ﺑزرﮔﻰ را ﻣﻌﺻﯾت ﻛردى .

ﻣﺛل ﻏﻼﻣﻰ ﻛﻪ ﻛﺎرى را ﺑر ﺧﻼف رﺿﺎى ﻣوﻻﯾش اﻧﺟﺎم دﻫد و ﻏﺎﻓل ﺑﺎﺷد از اﯾﻧﻛﻪ ﻣوﻻﯾش دارد او را ﻣﻰ ﺑﯾﻧد، ﭼون ﻓﻬﻣﯾدﻩ ﻛﻪ او را ﻣﻰ دﯾدﻩ ﻗطﻌﺎً ﺳﺧت از ﻛردار ﺧود ﭘﺷﯾﻣﺎن ﻣﻰ ﺷود . و ﻫﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎﺟرى ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اى ﺑﻛﻧد و در آن ﺳرﻣﺎﯾﻪ ﺧود را از دﺳت ﺑدﻫد و ﻣﻘدار زﯾﺎدى ﺑدﻫﻛﺎر ﮔردد، ﭼﻘدر از آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﺷﯾﻣﺎن ﻣﻰ ﺷود ﺧﺻوﺻﺎً اﮔر دوﺳت داﻧﺎﺋﻰ ﻗﺑﻼً او را از آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻬﻰ ﻛردﻩ ﺑﺎﺷد و ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد ﻛﺳﻰ ﻛﻪ دﻛﺗر و طﺑﯾب او را از ﺧطر ﺧوردن ﻏذاﺋﻰ ﺑﺎ ﺧﺑر ﻛردﻩ ﺑﺎﺷد و ﺑﻌد از ﺧوردن و ﮔرﻓﺗﺎر ﺷدن از ﻛﺎر ﺧود ﭼﻘدر ﭘﺷﯾﻣﺎن ﺧواﻫد ﺑود.

ﻗطﻌﺎ ﻫر ﭼﻪ اﯾﻣﺎن ﺑﻪ ﺧدا و روز ﺟزا و ﺗﺻدﯾق ﺧﺑرﻫﺎى ﻗرآن و ﭘﯾﻐﻣﺑر و اﻣﺎم در اﻧﺳﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﻰ از ﮔﻧﺎﻩ ﻛردﻩ ﺷدﻩ ﺑﯾﺷﺗر و آﺗش دروﻧﻰ آن ﺳﺧت ﺗر ﺧواﻫد ﺑود، ﭘس ﺣﻘﯾﻘت ﺗوﺑﻪ آن اﺳت ﻛﻪ اﮔر ﻛﺳﻰ ﮔﻧﺎﻫﻰ ﻛرد

 ﺑﻌد ﭘﺷﯾﻣﺎن ﺷد و ﺗوﺑﻪ ﻛرد ﻫﻣﺎن ﻛﺎﻓﯾﺳت ، ﭼﻧﺎﻧﭼﻪ ﭘﯾﻐﻣﺑر اﻛرم (ص) ﻓرﻣود:

« اَﻟﻧَّداَﻣَﺔ ﺗَوﺑَﺔ » ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﻰ از ﮔﻧﺎﻩ ﺧود ﺗوﺑﻪ اﺳت . (1) 

در ﻛﺎﻓﻰ دارد آﻗﺎ اﻣﺎم ﺑﺎﻗر (ع) ﻓرﻣود:

« َﻛﻔﻰ ﺑِﺎﻟﱢﻧدَام ﺗَوﺑﻪ » در ﺗوﺑﻪ ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﻰ ﻛﻔﺎﯾت اﺳت .

آﻗﺎ اﻣﺎم ﺻﺎدق (ع ) ﻓرﻣود:

« ﻣﺎ ِﻣْن َﻋﺑٍد اَذْ ﻧَبَ ذَ ﻧْﺑﺎً ﻓََﻧَدَم َﻋﻠَیهِ اِﻻّ َﻏَﻔَرَ اﻟﻠّﻪ ﻟَﻪُ ﻗَْﺑل اَْن َﯾْﺳﺗَْﻐِﻔَر »

ﻧﯾﺳت ﺑﻧدﻩ اى ﻛﻪ ﮔﻧﺎﻫﻰ ﻛﻧد ﺳﭘس ﭘﺷﯾﻣﺎن ﮔردد ﻣﮕر اﯾﻧﻛﻪ ﺧداوﻧد او را ﻣﻰ آﻣرزد ﭘﯾش از آﻧﻛﻪ او از ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل طﻠب آﻣرزش ﻛﻧد.

ﺑﻠﻪ ﺣﻘﯾﻘت ﺗوﺑﻪ ﻫﻣﺎن ﺣﺳرت و ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﻰ ﻗﻠﺑﻰ و ﺑﻪ درد آﻣدن دل اﺳت از ﮔﻧﺎﻫﻰ ﻛﻪ ﻛردﻩ و ﻫر اﻧدازﻩ اﻧدوﻩ دل ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد ﺗوﺑﻪ اش ﺑﻪ ﻗﺑول ﻧزدﯾﻛﺗر اﺳت و آن ﻫم ﺗﺎﺑﻊ ﺑزرگ داﻧﺳﺗن ﮔﻧﺎﻩ اﺳت  . زﯾرا ﮔﻧﺎﻩ را ﻫرﭼﻪ ﺑزرﮔﺗر ﺑﺑﯾﻧد ﺑر ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﯾش اﻓزودﻩ ﻣﻰ ﺷود ﻣﺎﻧﻧد ﻛﺳﻰ ﻛﻪ در اﺛر ﺳﺎﻣﺣﻪ ، زﻧدﮔﻰ و ﺳرﻣﺎﯾﻪ اش آﺗش ﺑﮕﯾرد ﺑدﯾﻬﻰ اﺳت ﻫرﭼﻪ داراﺋﯾش در ﺧطر ﺳوﺧﺗن ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد اﻧدوﻩ و ﻏﻣش ﺑر ﺳﺎﻣﺣﻪ و ﺳﻬل اﻧﮕﺎرﯾش زﯾﺎدﺗر ﺧواﻫد ﺑود ﺧﺻوﺻﺎ اﮔر آﺗﺷﻰ ﺑﺎﺷد ﻛﻪ ﺧﺎﻣوش ﻛردﻧش دﺷوار ﺑﺎﺷد و اﮔر ﺧودش را ﻫم در ﺧطر ﺳوﺧﺗن ﺑﺑﯾﻧد ﺑطورى ﻛﻪ راه ﻓرار ﻫم ﻧداﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد و ﻓرﯾﺎدرﺳﻰ ﻫم ﻧﯾﺎﯾد ﺣﺎﻟش ﻣﻌﻠوم اﺳت  . ﭼﻧﯾن ﺷﺧص ﮔﻧﻪ ﻛﺎرى ﺑﺎﯾد ﺑداﻧد ﻛﻪ آﺗش ﺑراى ﺧود اﻓروﺧﺗﻪ ﻛﻪ از آن ﻓرار ﻧﺗوان ﻛرد و ﻫﯾﭻ آﻓرﯾدﻩ اى ﻫم ﺧﺎﻣوﺷش ﻧﺗوان ﻛرد زﯾرا آﺗﺷﻰ اﺳت ﻛﻪ از ﻗﻬر و ﻏﺿب ﺧداوﻧد ﻗﻬﺎر ﭘﯾدا ﺷدﻩ ﻛﻪ ﺣﺿرت اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن (ع) در دﻋﺎى ﻛﻣﯾل ﻣﻰ ﻓرﻣﺎﯾد :

اﯾن ﻋﻘوﺑﺗﻬﺎﺋﯾﺳت ﻛﻪ آﺳﻣﺎﻧﻬﺎ و زﻣﯾن در ﺑراﺑرش ﻧﻣﻰ ﺗواﻧﻧد ﭘﺎﯾدارى ﻛﻧﻧد و ﺳوزش آن ﻫم ﻣﺎﻧﻧد ﺳوزش آﺗش دﻧﯾﺎ ﻧﯾﺳت .

از رﺳول ﺧدا (ص) رواﯾت ﺷدﻩ ﻛﻪ ﻫرﮔﺎﻩ ﯾك ﻧﻔر را از دوزخ ﺑﯾرون آورﻧد و در ﺗﻧور آﺗش دﻧﯾﺎ ﺑﯾﻔﻛﻧﻧد ﺧواب راﺣﺗﻰ ﻣﻰ ﻛﻧد.

ﻓرﯾﺎد از آﺗﺷﻰ ﻛﻪ ﺗﻧور آﺗﺷﯾن دﻧﯾوى ﻧﺳﺑت ﺑﻪ آن آﺳﺎﯾﺷﮕﺎﻩ اﺳت . آﯾﺎت ﻗرآن در ﺑﯾﺎن ﺷّدت و ﺳﺧﺗﻰ ﻗﻬر ﺧداوﻧد ﺑﺳﯾﺎر اﺳت و ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺧص ﮔﻧﻪ ﻛﺎر ﺑﺎﯾد ﺳﺧت ﭘﺷﯾﻣﺎن و ﭘرﯾﺷﺎن ﺑﺎﺷد و ﻧﺎﻻن و ﮔرﯾﺎن ﺑﺳوزد و ﺑﮕدازد و ﺗﺎ ﭘﺎك ﺷدن ﺧود را ﯾﻘﯾن ﻧﻛﻧد آرام و ﻗرار ﻧﮕﯾرد و آن ﯾﻘﯾن ﻫم ﭘﯾدا ﻧﻣﻰ ﺷود ﻣﮕر ﻫﻧﮕﺎم ﻣرگ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻛﻪ رﺣﻣت او را ﺑﺷﺎرت دﻫﻧد. و ﻋﺟب آﻧﺟﺎﺳت ﻛﻪ ﻫﻣﺎن ﺳوز و ﮔداز و ﻧﺎﻟﻪ و ﻓرﯾﺎدش ﺧﺎﻣوش ﻛﻧﻧدﻩ آﺗﺷﻬﺎ و ﭘﺎك ﻛﻧﻧدﻩ ﭼرﻛﻬﺎ و روﺷن ﻛﻧﻧدﻩ ﺗﺎرﯾﻛﯾﻬﺎى ﮔﻧﺎﻫﺎﻧش ﻣﻰ ﺷود ﺑﻪ طورﯾﻛﻪ ﺣﺎﻟش ﻣﺎﻧﻧد ﭘﯾش از ﮔﻧﺎﻫش ﻣﻰ ﺷود ﭼﻧﺎﻧﭼﻪ رﺳول اﻟﻠّﻪ (ص) ﻓرﻣود :

ﺗوﺑﻪ ﻛﻧﻧدﻩ از ﮔﻧﺎﻩ ﻣﺛل ﻛﺳﻰ اﺳت ﻛﻪ اﺻﻼ ﮔﻧﺎﻩ ﻧﻛردﻩ « اﻟﺗَّﺎﺋِبُ ﻣِنَ اﻟذَّنْبِ ﻛَﻣَنْ ﻻَذَ نْبَ ﻟَﻪُ » ﺑﻠﻛﻪ ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻬﺗر از ﭘﯾش ﻣﻰ ﺷود، ﯾﻌﻧﻰ در اﺛر اداﻣﻪ آن ﺳوزش دل و ﺳﻌﻰ در اﺻﻼح ﺣﺎل ﭼﻧﺎن ﺑﻪ ﭘروردﮔﺎرش ﻧزدﯾك ﻣﻰ ﺷود ﻛﻪ ﻣﺣﺑوب او ﻣﻰ ﮔردد « إِنَّ اللهَ یُحِبُ اﻟﺗَّّوَاﺑﯾِنَ ».

از اﯾن ﺟﺎﺳت ﻛﻪ اﻣﺎم ﺳﺟﺎد (ع) ﻣﻰ ﻓرﻣﺎﯾد: (2)

ﺧداﯾﺎ ﺗوﻓﯾق ﺗوﺑﻪ اى ﺑدﻩ ﻛﻪ ﻣرا ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺣّﺑت ﺗو رﺳﺎﻧد. « و اوﺟب ﻟﻰ ﺗوﺑﺔ ﺗوﺟب ﻟﻰ ﻣﺣّﺑﺗك » و ﻣرا ﺑﻪ درﺟﻪ ﺗوﺑﻪ ﺑﻪ ﺳوى ﺧودت ﺑرﺳﺎن و در دﻋﺎى اﺑوﺣﻣزﻩ ﺛﻣﺎﻟﻰ : « و اﻧﻘﻠﻣﻧﻰ اﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺗوﺑﺔ اﻟﯾك ».

اﺛر ﺗوﺑﻪ در از ﺑﯾن ﺑردن ﮔﻧﺎﻩ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻛﻣﻰ و زﯾﺎدى ﻧداﻣت اﺳت ﺑﺎﯾد در زﯾﺎد ﺷدن آن ﻛوﺷﯾد و ﺑﻬﺗرﯾن وﺳﯾﻠﻪ ﺑراى  زﯾﺎدﺗﻰ آن ﺗَدﱡﺑر در آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾث و داﺳﺗﺎﻧﻬﺎى اﻓرادى ﻛﻪ ﺗوﺑﻪ ﻛردﻩ اﻧد.

 ﺗوﺋﻰ رَبّ و ﭘﻧﺎﻩ ﺑﻰ ﭘﻧﺎﻫﺎن              ﻣﻧم آن ﺑﻧدﻩ ﺳرﮔرد ﺣﯾران

ﺑﻪ ﻏﻔﻠت رﻓت ﻋﻣر ﻧﺎزﻧﯾﻧم               ﻛﻧون ﺑﺎ ﺿﻌف و ﺑﺎ ﭘﯾرى ﻗرﯾﻧم

زﺧواب ﻏﻔﻠﺗم ﺑﯾدار ﮔﺷﺗم                 ز اﻋﻣﺎل ﻧﻛو ﺗﺧﻣﻰ ﻧﻛﺷﺗم

 ﺑﻪ ﻟّذﺗﻬﺎى ﻧﻔﺳم رﻩ ﺳﭘردم              زطﺎﻋﺎت ﺗو ﻟّذﺗﻬﺎ ﻧﺑردم

 ﺗن از ﺑﺎر ﮔﻧﻪ وﯾراﻧﻪ ﮔﺷﺗﻪ               دل از ﺗرس ﮔﻧﻪ ﻏﻣّﻰ ﻧﻪ ﮔﺷﺗﻪ

1- وﺳﺎﺋل اﻟﺷﯾﻌﻪ  : ﻛﺗﺎب ﺟﻬﺎد، ﺑﺎب 81 .          2- ﺻﺣﯾﻔﻪ ﺳّﺟﺎدﯾﻪ

    
مطلب بعدی : (12) ﺳرزﻧش از ﺗأﺧﯾر ﺗوﺑﻪ
مطلب قبلی : (10)  ﺑﺎب ﺗوﺑﻪ ﺗﺎ دم آﺧر

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic