موسسه قرآنی امام حسن مجتبی(ع) ساری موسسه قرآنی امام حسن مجتبی (ع) شهرستان ساری از سال 1386 تاکنون مشغول به فعالیت می باشد.که از سالیان گذشته جلسات این موسسه به صورت گردشی در منازل قرآن جویان برقرار بوده است. قرآن آموزان شامل فارغ التحصیلان دانشگاه، دانشجویان کارشناسی ارشد، کارشناسی، کاردانی و دانش آموزان ممتاز مقاطع راهنمایی و دبیرستان می باشند. برنامه های کلاس موسسه که هر هفته چهارشنبه برگزار می شود شامل قرائت، تجوبد، تفسیر موضوعی قرآن، احکام و مسائل اخلاقی است که در نهایت با مجلس روضه و دعا به پایان میرسد.علاوه بر اینها فعالیتهای فوق برنامه از قبیل اردوهای زیارتی و سیاحتی و تفریحی نیز برقرار است. هزینه شرکت در کلاسها رایگان می باشد. http://mquranehm.mihanblog.com 2020-09-27T22:58:32+01:00 text/html 2017-03-27T09:48:16+01:00 mquranehm.mihanblog.com سوره الفاتحه تکالیف فروردین ماه 96 http://mquranehm.mihanblog.com/post/1209 <font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#FF6600"><font color="#006600"><font color="#FF6600">تکالیف فروردین ماه 1396 </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p></font></font></span><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font size="4"><font color="#FF6600"><font color="#006600"><font color="#FF6600">موسسه قرآنی امام حسن مجتبی (ع) شهرستان ساری</font></font></font><br></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font></p></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" width="400" height="13" border="0"><br></font></font></font></font></font></font></font></p></font></font></span></font></font></font></font></font><div align="center"><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" cellspacing="1" cellpadding="1" width="300" height="89" align=""><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><b>تکلیف 9 فروردین 96 <br></b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><b>تکلیف 16 فروردین 96 </b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><b>تکلیف 23 فروردین 96 </b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><b>تکلیف 30 فروردین 96 </b></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سوره توبه آیات 1 الی 2</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سوره توبه آیه3</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سوره توبه آیه4</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سوره توبه آیه5</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/12/mqehm/tobe1-2.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/12/mqehm/tobe3.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/12/mqehm/tobe4.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/12/mqehm/tobe5.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/12/mqehm/tobe1-2.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/12/mqehm/tobe3.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/12/mqehm/tobe4.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/12/mqehm/tobe5.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td></tr></tbody></table><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font></div><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font></p></font></font></span></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/88.gif" width="400" height="109" border="0"><br></font></font></font></font></font></p><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333">در صورتی که لینک ها مشکل داشت از لینک های کمکی استفاده کنید.</font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></p></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font> text/html 2017-02-20T03:53:01+01:00 mquranehm.mihanblog.com سوره الفاتحه تکالیف اسفند ماه 95 http://mquranehm.mihanblog.com/post/1208 <font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#FF6600"><font color="#006600"><font color="#FF6600">تکالیف اسفند ماه 1395 </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p></font></font></span><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font size="4"><font color="#FF6600"><font color="#006600"><font color="#FF6600">موسسه قرآنی امام حسن مجتبی (ع) شهرستان ساری</font></font></font><br></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font></p></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" height="13" width="400" border="0"><br></font></font></font></font></font></font></font></p></font></font></span></font></font></font></font></font><div align="center"><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" height="89" width="300" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><b>تکلیف 4 بهمن 95 <br></b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><b>تکلیف 11 بهمن</b><b><b><b> </b></b>95 <br></b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><b>&nbsp;تکلیف 18 </b><b><b>بهمن </b>95<br></b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><b>&nbsp;تکلیف 25 </b><b><b>بهمن </b>95<br></b></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سوره مبارکه انفال آیات 70 الی 71</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سوره مبارکه انفال آیه 72<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سوره مبارکه انفال آیات 73 الی 74<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سوره مبارکه انفال آیه 75</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/10/mqehm/anfal70-71.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/11/mqehm/anfal72.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/11/mqehm/anfal73-74.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/11/mqehm/anfal75.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/10/mqehm/anfal70-71.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/10/mqehm/anfal72.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/10/mqehm/anfal73-74.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/10/mqehm/anfal75.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td></tr></tbody></table><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font></div><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font></p></font></font></span></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/88.gif" height="109" width="400" border="0"><br></font></font></font></font></font></p><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333">در صورتی که لینک ها مشکل داشت از لینک های کمکی استفاده کنید.</font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></p></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font> text/html 2017-01-19T07:01:07+01:00 mquranehm.mihanblog.com سوره الفاتحه تکالیف بهمن ماه 95 http://mquranehm.mihanblog.com/post/1207 <font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#FF6600"><font color="#006600"><font color="#FF6600">تکالیف بهمن ماه 1395 </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p></font></font></span><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font size="4"><font color="#FF6600"><font color="#006600"><font color="#FF6600">موسسه قرآنی امام حسن مجتبی (ع) شهرستان ساری</font></font></font><br></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font></p></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" border="0" width="400" height="13"><br></font></font></font></font></font></font></font></p></font></font></span></font></font></font></font></font><div align="center"><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" align="" cellspacing="1" cellpadding="1" width="300" height="89"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><b>تکلیف 6 بهمن 95 <br></b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><b>تکلیف 13 بهمن</b><b><b><b> </b></b>95 <br></b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><b>&nbsp;تکلیف 20 </b><b><b>بهمن </b>95<br></b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><b>&nbsp;تکلیف 27 </b><b><b>بهمن </b>95<br></b></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سوره مبارکه انفال آیه 66<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سوره مبارکه انفال آیه 67</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سوره مبارکه انفال آیات 68 الی 69<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سوره مبارکه انفال آیات 70 الی 71</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/10/mqehm/anfal66.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/10/mqehm/anfal67.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/10/mqehm/anfal68-69.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/10/mqehm/anfal70-71.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/10/mqehm/anfal66.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/10/mqehm/anfal67.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/10/mqehm/anfal68-69.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/10/mqehm/anfal70-71.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td></tr></tbody></table><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font></div><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font></p></font></font></span></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/88.gif" border="0" width="400" height="109"><br></font></font></font></font></font></p><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333">در صورتی که لینک ها مشکل داشت از لینک های کمکی استفاده کنید.</font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font><br><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"></font></font></font></font></font></p></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font> text/html 2016-12-24T04:47:14+01:00 mquranehm.mihanblog.com سوره الفاتحه تکالیف دی ماه 95 http://mquranehm.mihanblog.com/post/1206 <font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"></font></font></span></font></font></font></font></p><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#FF6600"><font color="#006600"><font color="#FF6600">تکالیف ماه آذر 1395 </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p></font></font></span><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font size="4"><font color="#FF6600"><font color="#006600"><font color="#FF6600">موسسه قرآنی امام حسن مجتبی (ع) شهرستان ساری</font></font></font><br></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font></p></font></font></span></font></font></font></font><p></p><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" width="400" height="13" border="0"></font></font></font></font></font></font></font></p></font></font></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font color="#333333"><font face="Mihan-Yekan"><b> </b></font></font><br></font></font></font></font></font></font><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" align="center" width="356" height="139" cellspacing="1" cellpadding="1"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><b>&nbsp;تکلیف 1 دی 95</b><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<b> تکلیف 8 دی 95</b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<b> تکلیف 15 دی 95</b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<b> تکلیف 22 دی 95</b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<b> تکلیف 29 دی 95</b></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;سوره مبارکه انفال آیات 58 الی 59<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیه 60<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 61 الی 62</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 63 الی 64</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیه 65<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/10/mqehm/anfal58-59.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a> <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/10/mqehm/anfal60.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a> <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/10/mqehm/anfal61-62.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a> <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/10/mqehm/anfal63-64.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/10/mqehm/anfal65.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 55 الی 57</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 58 الی 59</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیه 60<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 61 الی 62</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 63 الی 64</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/10/mqehm/anfal55-57.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/10/mqehm/anfal58-59.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/10/mqehm/anfal60.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"> <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></td></tr></tbody></table><div align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font></div><div align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font><br></div><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/88.gif" width="400" height="109" border="0"><br></font></font></font></font></font></p><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333">در صورتی که لینک ها مشکل داشت از لینک های کمکی استفاده کنید.</font></font></span></font></font></font></font></font></font><br><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"></font></font></font></font></font></p></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font> text/html 2016-11-17T08:05:51+01:00 mquranehm.mihanblog.com سوره الفاتحه تکالیف آذرماه 95 http://mquranehm.mihanblog.com/post/1205 <font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font size="4"><font color="#FF6600"><font color="#006600"><font color="#FF6600">تکالیف ماه آذر 1395 <br></font></font></font></font></p><p align="center"><font size="4"><font color="#FF6600"><font color="#006600"><font color="#FF6600">موسسه قرآنی امام حسن مجتبی (ع) شهرستان ساری</font></font></font><br></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font></p><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" width="400" border="0" height="13"><br></font></font></font></font></font></font></font></p></font></font></span></font></font></font></font></font><div align="center"><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" width="300" cellspacing="1" cellpadding="1" align="" height="89"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><b>تکلیف 3 آذر 95 <br></b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><b>تکلیف 10 </b><b><b><b>آذر </b></b>95 <br></b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><b>&nbsp;تکلیف 17 </b><b><b>آذر </b>95<br></b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><b>&nbsp;تکلیف 24 </b><b><b>آذر </b>95<br></b></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سوره مبارکه انفال آیات 49 الی 50</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سوره مبارکه انفال آیات 51 الی 52<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;سوره مبارکه انفال آیات 53 الی 54<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سوره مبارکه انفال آیات 55 الی 57</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/8/mqehm/anfal49-50.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/8/mqehm/anfal51-52.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/8/mqehm/anfal53-54.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/8/mqehm/anfal55-57.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;سوره مبارکه انفال آیه 48<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سوره مبارکه انفال آیات 49 الی 50</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سوره مبارکه انفال آیات 51 الی 52<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;سوره مبارکه انفال آیات 53 الی 54<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/8/mqehm/anfal48.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/8/mqehm/anfal49-50.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/8/mqehm/anfal51-52.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/8/mqehm/anfal53-54.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td></tr></tbody></table><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font></div><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font></p></font></font></span></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/88.gif" width="400" border="0" height="109"></font></font></font></font></font></p></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></p><p align="center">در صورتی که لینک ها مشکل داشت از لینک های کمکی استفاده کنید.</p></font></font></span></font></font></font></font></font></font> text/html 2016-10-23T09:32:34+01:00 mquranehm.mihanblog.com سوره الفاتحه تکالیف آبانماه 95 http://mquranehm.mihanblog.com/post/1204 <font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font size="4"><b><font color="#FF0000">جلسه 5 آبانماه </font></b><font color="#FF0000"><b>95:&nbsp;</b>&nbsp; تکلیف </font></font><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#FF0000"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#990000">سوره مبارکه انفال </font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#FF0000"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#990000"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#FF0000">آیه 43 </font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font><font size="4"><font color="#FF0000">و قرائت&nbsp;</font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#FF0000"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#990000"> </font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font><font size="4"><font color="#FF0000">آیه 42 </font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" width="400" border="0" height="13"></font></font></p><p align="center"><font size="4"><font color="#6600CC"><b>آدرس محل برگزاری جلسه:</b></font><br></font><font size="4"><font color="#FF6600">متعاقبا اعلام می شود ...</font></font><br><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" width="400" border="0" height="13"></font></font></p><p align="center"><font size="4"><font color="#000099"><b>زمان برگزاری جلسه:</b></font><br><font color="#009900">چهارشنبه هر هفته - ساعت <font color="#333333">20</font></font><br></font><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" width="400" border="0" height="13"></font></font></p><p align="center"><font size="4"><font color="#FF6600">ثواب تلاوت قرآن و کلیه اعمال نیک این هفته را به<br>&nbsp;«<font color="#006600">به نیت همه کسانی که از اول خلقت تا حالا در راه خدا اسیر شدن مخصوصا اسرای کربلا&nbsp; </font>»<br>تقدیم می کنیم.</font><br></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font></p><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" width="400" border="0" height="13"><br></font></font></font></font></font></font></font></p></font></font></span></font></font></font></font></font><div align="center"><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" width="300" cellspacing="1" cellpadding="1" align="" height="89"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><b>تکلیف 5 آبان 95 <br></b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><b>تکلیف 12 </b><b><b>آبان</b> 95 <br></b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><b>&nbsp;تکلیف 19 </b><b><b>آبان</b>95<br></b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><b>&nbsp;تکلیف 26 </b><b><b>آبان</b>95<br></b></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سوره مبارکه انفال آیه 43<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سوره مبارکه انفال آیات 44 الی 45<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;سوره مبارکه انفال آیات 46 الی 47<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیه 48</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/8/mqehm/anfal43.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/8/mqehm/anfal44-45.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/8/mqehm/anfal46-47.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/8/mqehm/anfal48.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;سوره مبارکه انفال آیه 42<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سوره مبارکه انفال آیه 43<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سوره مبارکه انفال آیات 44 الی 45<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;سوره مبارکه انفال آیات 46 الی 47 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/6/mqehm/anfal42.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/8/mqehm/anfal43.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/8/mqehm/anfal44-45.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/8/mqehm/anfal46-47.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td></tr></tbody></table><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font></div><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font></p></font></font></span></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/88.gif" width="400" border="0" height="109"></font></font></font></font></font></p></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></p><p align="center">در صورتی که لینک ها مشکل داشت از لینک های کمکی استفاده کنید.</p></font></font></span></font></font></font></font></font></font> text/html 2016-10-23T09:04:08+01:00 mquranehm.mihanblog.com سوره الفاتحه تکالیف آبانماه 95 http://mquranehm.mihanblog.com/post/1203 <font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font size="4"><b><font color="#FF0000">جلسه 7 مهر</font></b><font color="#FF0000"><b>ماه&nbsp; 95:&nbsp;</b>&nbsp; تکلیف </font></font><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#FF0000"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#990000">سوره مبارکه انفال </font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#FF0000"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#990000"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#FF0000">آیات 37 الی 38 </font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font><font size="4"><font color="#FF0000">و قرائت&nbsp;</font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#FF0000"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#990000"> </font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font><font size="4"><font color="#FF0000">آیه 36</font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" width="400" border="0" height="13"></font></font></p><p align="center"><font size="4"><font color="#6600CC"><b>آدرس محل برگزاری جلسه:</b></font><br></font><font size="4"><font color="#FF6600">متعاقبا اعلام می شود ...</font></font><br><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" width="400" border="0" height="13"></font></font></p><p align="center"><font size="4"><font color="#000099"><b>زمان برگزاری جلسه:</b></font><br><font color="#009900">چهارشنبه هر هفته - ساعت <font color="#333333">20</font></font><br></font><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" width="400" border="0" height="13"></font></font></p><p align="center"><font size="4"><font color="#FF6600">ثواب تلاوت قرآن و کلیه اعمال نیک این هفته را به<br>&nbsp;« <font color="#006600">به نیت همه شهدا، ایثارگران، جانبازان، اسرا، آزادگان و حاج شیخ عباس قمی </font>»<br>تقدیم می کنیم.</font><br></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font></p><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" width="400" border="0" height="13"><br></font></font></font></font></font></font></font></p></font></font></span></font></font></font></font></font><div align="center"><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" width="300" cellspacing="1" cellpadding="1" align="" height="89"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><b>تکلیف 5 مهر 95 <br></b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><b>تکلیف 12 مهر 95 <br></b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><b>&nbsp;تکلیف 19 مهر 95<br></b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><b>&nbsp;تکلیف 26 مهر 95<br></b></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سوره مبارکه انفال آیه 43<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سوره مبارکه انفال آیات 44 الی 45<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;سوره مبارکه انفال آیات 46 الی 47<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیه 48</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/8/mqehm/anfal43.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/8/mqehm/anfal44-45.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/8/mqehm/anfal46-47.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/8/mqehm/anfal48.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;سوره مبارکه انفال آیه 42<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سوره مبارکه انفال آیه 43<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سوره مبارکه انفال آیات 44 الی 45<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;سوره مبارکه انفال آیات 46 الی 47 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/6/mqehm/anfal42.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/8/mqehm/anfal43.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/8/mqehm/anfal44-45.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/8/mqehm/anfal46-47.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td></tr></tbody></table><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font></div><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font></p></font></font></span></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/88.gif" width="400" border="0" height="109"></font></font></font></font></font></p></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></p><p align="center">در صورتی که لینک ها مشکل داشت از لینک های کمکی استفاده کنید.</p></font></font></span></font></font></font></font></font></font> text/html 2016-10-02T05:37:11+01:00 mquranehm.mihanblog.com سوره الفاتحه تکالیف مهر ماه 95 http://mquranehm.mihanblog.com/post/1202 <font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font size="4"><b><font color="#FF0000">جلسه 14 مهر</font></b><font color="#FF0000"><b>ماه&nbsp; 95:&nbsp;</b>&nbsp; تکلیف </font></font><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#FF0000"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#990000">سوره مبارکه انفال </font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#FF0000"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#990000"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#FF0000">آیات 39 الی 40 </font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font><font size="4"><font color="#FF0000">و قرائت&nbsp;</font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#FF0000"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#990000"> </font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#FF0000"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#990000"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#FF0000">آیات 37 الی 38 </font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" width="400" border="0" height="13"></font></font></p><p align="center"><font size="4"><font color="#6600CC"><b>آدرس محل برگزاری جلسه:</b></font><br></font><font size="4"><font color="#FF6600">متعاقبا اعلام می شود ...</font></font><br><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" width="400" border="0" height="13"></font></font></p><p align="center"><font size="4"><font color="#000099"><b>زمان برگزاری جلسه:</b></font><br><font color="#009900">چهارشنبه هر هفته - ساعت <font color="#333333">20</font></font><br></font><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" width="400" border="0" height="13"></font></font></p><p align="center"><font size="4"><font color="#FF6600">ثواب تلاوت قرآن و کلیه اعمال نیک این هفته را به<br>&nbsp;« <font color="#006600">به نیت همه عزاداران و نوکران و خادمان امام حسین (ع) از اول خلقت تا پایان دنیا ... </font>»<br>تقدیم می کنیم.</font><br></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font></p><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" width="400" border="0" height="13"><br></font></font></font></font></font></font></font></p></font></font></span></font></font></font></font></font><div align="center"><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" width="300" cellspacing="1" cellpadding="1" align="" height="89"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><b>تکلیف 7 مهر 95 <br></b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><b>تکلیف 14 مهر 95 <br></b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><b>&nbsp;تکلیف 21 مهر 95<br></b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><b>&nbsp;تکلیف 28 مهر 95<br></b></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سوره مبارکه انفال آیات 37 الی 38<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سوره مبارکه انفال آیات 39 الی 40<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;سوره مبارکه انفال آیه 41<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیه 42</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/6/mqehm/anfal37-38.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/6/mqehm/anfal39-40.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/6/mqehm/anfal41.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/6/mqehm/anfal42.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;سوره مبارکه انفال آیه 36<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سوره مبارکه انفال آیات 37 الی 38 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سوره مبارکه انفال آیات 39 الی 40<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;سوره مبارکه انفال آیه 41 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/6/mqehm/anfal36.mp3" target="" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/6/mqehm/anfal37-38.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/6/mqehm/anfal39-40.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/6/mqehm/anfal41.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td></tr></tbody></table><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font></div><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font></p></font></font></span></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/88.gif" width="400" border="0" height="109"></font></font></font></font></font></p></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></p><p align="center">در صورتی که لینک ها مشکل داشت از لینک های کمکی استفاده کنید.</p></font></font></span></font></font></font></font></font></font> text/html 2016-09-24T07:19:35+01:00 mquranehm.mihanblog.com سوره الفاتحه تکالیف مهر ماه 95 http://mquranehm.mihanblog.com/post/1201 <font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font size="4"><b><font color="#FF0000">جلسه 7 مهر</font></b><font color="#FF0000"><b>ماه&nbsp; 95:&nbsp;</b>&nbsp; تکلیف </font></font><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#FF0000"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#990000">سوره مبارکه انفال </font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#FF0000"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#990000"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#FF0000">آیات 37 الی 38 </font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font><font size="4"><font color="#FF0000">و قرائت&nbsp;</font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#FF0000"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#990000"> </font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font><font size="4"><font color="#FF0000">آیه 36</font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" width="400" border="0" height="13"></font></font></p><p align="center"><font size="4"><font color="#6600CC"><b>آدرس محل برگزاری جلسه:</b></font><br></font><font size="4"><font color="#FF6600">متعاقبا اعلام می شود ...</font></font><br><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" width="400" border="0" height="13"></font></font></p><p align="center"><font size="4"><font color="#000099"><b>زمان برگزاری جلسه:</b></font><br><font color="#009900">چهارشنبه هر هفته - ساعت <font color="#333333">20</font></font><br></font><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" width="400" border="0" height="13"></font></font></p><p align="center"><font size="4"><font color="#FF6600">ثواب تلاوت قرآن و کلیه اعمال نیک این هفته را به<br>&nbsp;« <font color="#006600">به نیت همه شهدا، ایثارگران، جانبازان، اسرا، آزادگان و حاج شیخ عباس قمی </font>»<br>تقدیم می کنیم.</font><br></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font></p><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" width="400" border="0" height="13"><br></font></font></font></font></font></font></font></p></font></font></span></font></font></font></font></font><div align="center"><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" width="300" cellspacing="1" cellpadding="1" align="" height="89"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><b>تکلیف 7 مهر 95 <br></b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><b>تکلیف 14 مهر 95 <br></b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><b>&nbsp;تکلیف 21 مهر 95<br></b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><b>&nbsp;تکلیف 28 مهر 95<br></b></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سوره مبارکه انفال آیات 37 الی 38<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سوره مبارکه انفال آیات 39 الی 40<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;سوره مبارکه انفال آیه 41<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیه 42</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/6/mqehm/anfal37-38.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/6/mqehm/anfal39-40.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/6/mqehm/anfal41.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/6/mqehm/anfal42.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;سوره مبارکه انفال آیه 36<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سوره مبارکه انفال آیات 37 الی 38 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سوره مبارکه انفال آیات 39 الی 40<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;سوره مبارکه انفال آیه 41 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/6/mqehm/anfal36.mp3" target="" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/6/mqehm/anfal37-38.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/6/mqehm/anfal39-40.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/6/mqehm/anfal41.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td></tr></tbody></table><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font></div><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font></p></font></font></span></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/88.gif" width="400" border="0" height="109"></font></font></font></font></font></p></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></p><p align="center">در صورتی که لینک ها مشکل داشت از لینک های کمکی استفاده کنید.</p></font></font></span></font></font></font></font></font></font> text/html 2016-09-15T04:37:26+01:00 mquranehm.mihanblog.com سوره الفاتحه تکالیف شهریور ماه 95 http://mquranehm.mihanblog.com/post/1200 <font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"> <font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><a href="http://parsskin.com" target="_blank"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/88.gif" border="0" width="400" height="109"></a></p><p align="center"><font size="4"><b><font color="#FF0000">جلسه 31 شهریور</font></b><font color="#FF0000"><b>ماه&nbsp; 95:&nbsp;</b>&nbsp; تکلیف </font></font><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#FF0000"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#990000">سوره مبارکه انفال </font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font><font size="4"><font color="#FF0000">آیه 36 </font></font><font size="4"><font color="#FF0000">و قرائت&nbsp;</font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#FF0000"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#990000"> </font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font><font size="4"><font color="#FF0000">آیات 34 الی 35</font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" border="0" width="400" height="13"></font></font></p><p align="center"><font size="4"><font color="#6600CC"><b>آدرس محل برگزاری جلسه:</b></font><br></font><font size="4"><font color="#FF6600">متعاقبا اعلام می شود ...</font></font><br><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" border="0" width="400" height="13"></font></font></p><p align="center"><font size="4"><font color="#000099"><b>زمان برگزاری جلسه:</b></font><br><font color="#009900">چهارشنبه هر هفته - ساعت 19:30</font><br></font><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" border="0" width="400" height="13"></font></font></p><p align="center"><font size="4"><font color="#FF6600">ثواب تلاوت قرآن و کلیه اعمال نیک این هفته را به<br>&nbsp;« <font color="#006600">امام هادی (ع) و همه شیعیان و محبان آقا امیرالمومنین علی (ع) </font>»<br>تقدیم می کنیم.</font><br></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font></p><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" border="0" width="400" height="13"></font></font></font></font></font></font></font></p></font></font></span></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font color="#333333"><font face="Mihan-Yekan"><b> </b></font></font><br></font></font></font></font></font></font><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" align="center" cellpadding="1" cellspacing="1" width="356" height="139"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><b>&nbsp;تکلیف 3 شهریور 95</b><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;">&nbsp;<b> تکلیف 10 شهریور 95</b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;">&nbsp;<b> تکلیف 17 شهریور 95</b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;">&nbsp;<b> تکلیف 24 شهریور 95</b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;">&nbsp;<b> تکلیف 31 شهریور 95</b></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;سوره مبارکه انفال آیات 28 الی 29<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 30 الی 31</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 32 الی 33</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 34 الی 35</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیه 36<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/mqehm/anfal28-29.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a> <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/mqehm/anfal30-31.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a> <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/mqehm/anfal32-33.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a> <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/mqehm/anfal34-35.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/mqehm/anfal36.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 26 الی 27</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 28 الی 29</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 30 الی 31</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 32 الی 33</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 34 الی 35</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/mqehm/anfal26-27.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/mqehm/anfal28-29.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/mqehm/anfal30-31.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/mqehm/anfal32-33.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a> <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/mqehm/anfal34-35.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td></tr></tbody></table><div align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font></div><div align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font><br></div><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/88.gif" border="0" width="400" height="109"></font></font></font></font></font></p></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></p><p align="center">در صورتی که لینک ها مشکل داشت از لینک های کمکی استفاده کنید.</p></font></font></span></font></font></font></font></font></font> text/html 2016-09-05T08:05:14+01:00 mquranehm.mihanblog.com سوره الفاتحه تکالیف شهریور ماه 95 http://mquranehm.mihanblog.com/post/1199 <font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"> <font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><a href="http://parsskin.com" target="_blank"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/88.gif" border="0" width="400" height="109"></a></p><p align="center"><font size="4"><b><font color="#FF0000">جلسه 17 شهریور</font></b><font color="#FF0000"><b>ماه&nbsp; 95:&nbsp;</b>&nbsp; تکلیف </font></font><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#FF0000"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#990000">سوره مبارکه انفال </font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font><font size="4"><font color="#FF0000">آیات 32 الی 33 </font></font><font size="4"><font color="#FF0000">و قرائت&nbsp;</font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#FF0000"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#990000"> </font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font><font size="4"><font color="#FF0000">آیات </font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#FF0000">30 الی 31 </font></font></font></font></span></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" border="0" width="400" height="13"></font></font></p><p align="center"><font size="4"><font color="#6600CC"><b>آدرس محل برگزاری جلسه:</b></font><br></font><font size="4"><font color="#FF6600">یحتمل منزل برادر سید حسین دانشپور</font></font></p><p align="center"><font size="4"><font color="#FF6600">متعاقبا اعلام می شود ....</font></font></p><p align="center"><font size="4"><font color="#FF6600"></font></font><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" border="0" width="400" height="13"></font></font></p><p align="center"><font size="4"><font color="#000099"><b>زمان برگزاری جلسه:</b></font><br><font color="#009900">چهارشنبه هر هفته - ساعت 19:30</font><br></font><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" border="0" width="400" height="13"></font></font></p><p align="center"><font size="4"><font color="#FF6600">ثواب تلاوت قرآن و کلیه اعمال نیک این هفته را به<br>&nbsp;« <font color="#006600">امام جواد سلام الله علیه </font>»<br>تقدیم می کنیم.</font><br></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font></p><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" border="0" width="400" height="13"></font></font></font></font></font></font></font></p></font></font></span></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font color="#333333"><font face="Mihan-Yekan"><b> </b></font></font><br></font></font></font></font></font></font><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" align="center" cellpadding="1" cellspacing="1" width="356" height="139"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><b>&nbsp;تکلیف 3 شهریور 95</b><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;">&nbsp;<b> تکلیف 10 شهریور 95</b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;">&nbsp;<b> تکلیف 17 شهریور 95</b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;">&nbsp;<b> تکلیف 24 شهریور 95</b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;">&nbsp;<b> تکلیف 31 شهریور 95</b></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;سوره مبارکه انفال آیات 28 الی 29<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 30 الی 31</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 32 الی 33</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 34 الی 35</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیه 36<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/mqehm/anfal28-29.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a> <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/mqehm/anfal30-31.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a> <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/mqehm/anfal32-33.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a> <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/mqehm/anfal34-35.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/mqehm/anfal36.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 26 الی 27</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 28 الی 29</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 30 الی 31</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 32 الی 33</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 34 الی 35</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/mqehm/anfal26-27.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/mqehm/anfal28-29.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/mqehm/anfal30-31.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/mqehm/anfal32-33.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a> <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/mqehm/anfal34-35.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td></tr></tbody></table><div align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font></div><div align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font><br></div><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/88.gif" border="0" width="400" height="109"></font></font></font></font></font></p></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></p><p align="center">در صورتی که لینک ها مشکل داشت از لینک های کمکی استفاده کنید.</p></font></font></span></font></font></font></font></font></font> text/html 2016-08-28T03:33:30+01:00 mquranehm.mihanblog.com سوره الفاتحه تکالیف شهریور ماه 95 http://mquranehm.mihanblog.com/post/1198 <font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"> <font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><a href="http://parsskin.com" target="_blank"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/88.gif" border="0" height="109" width="400"></a></p><p align="center"><font size="4"><b><font color="#FF0000">جلسه 10 شهریور</font></b><font color="#FF0000"><b>ماه&nbsp; 95:&nbsp;</b>&nbsp; تکلیف </font></font><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#FF0000"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#990000">سوره مبارکه انفال </font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font><font size="4"><font color="#FF0000">آیات 30 الی 31 </font></font><font size="4"><font color="#FF0000">و قرائت&nbsp;</font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#FF0000"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#990000"> </font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font><font size="4"><font color="#FF0000">آیات 28 الی 29</font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" border="0" height="13" width="400"></font></font></p><p align="center"><font size="4"><font color="#6600CC"><b>آدرس محل برگزاری جلسه:</b></font><br></font><font size="4"><font color="#FF6600">ساری - بلوار پاسداران - خ شهید بهرامی ( پشت هتل مازندران) - بعد از ریل - کوچه امام رضا(ع) - جنب نانوایی - منزل برادر سید فرهاد عمادی</font></font><br><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" border="0" height="13" width="400"></font></font></p><p align="center"><font size="4"><font color="#000099"><b>زمان برگزاری جلسه:</b></font><br><font color="#009900">چهارشنبه هر هفته - ساعت 19:30</font><br></font><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" border="0" height="13" width="400"></font></font></p><p align="center"><font size="4"><font color="#FF6600">ثواب تلاوت قرآن و کلیه اعمال نیک این هفته را به<br>&nbsp;« <font color="#006600">تمامی شهدای بعد از انقلاب جمهوری اسلامی ایران </font>»<br>تقدیم می کنیم.</font><br></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font></p><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" border="0" height="13" width="400"></font></font></font></font></font></font></font></p></font></font></span></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font color="#333333"><font face="Mihan-Yekan"><b> </b></font></font><br></font></font></font></font></font></font><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" align="center" cellpadding="1" cellspacing="1" height="139" width="356"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><b>&nbsp;تکلیف 3 شهریور 95</b><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;">&nbsp;<b> تکلیف 10 شهریور 95</b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;">&nbsp;<b> تکلیف 17 شهریور 95</b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;">&nbsp;<b> تکلیف 24 شهریور 95</b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;">&nbsp;<b> تکلیف 31 شهریور 95</b></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;سوره مبارکه انفال آیات 28 الی 29<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 30 الی 31</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 32 الی 33</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 34 الی 35</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیه 36<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/mqehm/anfal28-29.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a> <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/mqehm/anfal30-31.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a> <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/mqehm/anfal32-33.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a> <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/mqehm/anfal34-35.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/mqehm/anfal36.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 26 الی 27</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 28 الی 29</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 30 الی 31</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 32 الی 33</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 34 الی 35</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/mqehm/anfal26-27.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/mqehm/anfal28-29.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/mqehm/anfal30-31.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/mqehm/anfal32-33.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a> <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/mqehm/anfal34-35.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td></tr></tbody></table><div align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font></div><div align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font><br></div><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/88.gif" border="0" height="109" width="400"></font></font></font></font></font></p></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></p><p align="center">در صورتی که لینک ها مشکل داشت از لینک های کمکی استفاده کنید.</p></font></font></span></font></font></font></font></font></font> text/html 2016-08-20T08:16:44+01:00 mquranehm.mihanblog.com سوره الفاتحه تکالیف شهریور ماه 95 http://mquranehm.mihanblog.com/post/1197 <font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"> <font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><a href="http://parsskin.com" target="_blank"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/88.gif" border="0" height="109" width="400"></a></p><p align="center"><font size="4"><b><font color="#FF0000">جلسه 3 شهریور</font></b><font color="#FF0000"><b>ماه&nbsp; 95:&nbsp;</b>&nbsp; تکلیف </font></font><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#FF0000"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#990000">سوره مبارکه انفال </font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font><font size="4"><font color="#FF0000">آیات 28الی 29 </font></font><font size="4"><font color="#FF0000">و قرائت&nbsp;</font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#FF0000"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#990000"> </font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font><font size="4"><font color="#FF0000">آیات 26الی 27</font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#FF0000"></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" border="0" height="13" width="400"></font></font></p><p align="center"><font size="4"><font color="#6600CC"><b>آدرس محل برگزاری جلسه:</b></font><br></font><font size="4"><font color="#FF6600">متعاقبا اعلام&nbsp; می شود ...</font></font><br><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" border="0" height="13" width="400"></font></font></p><p align="center"><font size="4"><font color="#000099"><b>زمان برگزاری جلسه:</b></font><br><font color="#009900">چهارشنبه هر هفته - ساعت 19:30</font><br></font><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" border="0" height="13" width="400"></font></font></p><p align="center"><font size="4"><font color="#FF6600">ثواب تلاوت قرآن و کلیه اعمال نیک این هفته را به<br>&nbsp;« <font color="#006600">حضرت علی بن موسی امام رضا سلام الله علیه </font>»<br>تقدیم می کنیم.</font><br></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"></font></font></span></font></font></font></font></font></p><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" border="0" height="13" width="400"></font></font></font></font></font></font></font></p></font></font></span></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font color="#333333"><font face="Mihan-Yekan"><b> </b></font></font><br><p></p></font></font></font></font></font></font><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" align="center" cellpadding="1" cellspacing="1" height="139" width="356"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><b>&nbsp;تکلیف 3 شهریور 95</b><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;">&nbsp;<b> تکلیف 10 شهریور 95</b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;">&nbsp;<b> تکلیف 17 شهریور 95</b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;">&nbsp;<b> تکلیف 24 شهریور 95</b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;">&nbsp;<b> تکلیف 31 شهریور 95</b></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;سوره مبارکه انفال آیات 28 الی 29<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 30 الی 31</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 32 الی 33</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 34 الی 35</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیه 36<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/mqehm/anfal28-29.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a> <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/mqehm/anfal30-31.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a> <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/mqehm/anfal32-33.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a> <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/mqehm/anfal34-35.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/mqehm/anfal36.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 26 الی 27</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 28 الی 29</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 30 الی 31</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 32 الی 33</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 34 الی 35</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/mqehm/anfal26-27.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/mqehm/anfal28-29.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/mqehm/anfal30-31.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/mqehm/anfal32-33.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a> <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/mqehm/anfal34-35.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td></tr></tbody></table><div align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font></div><div align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font><br></div><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"></p></font></font></span></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/88.gif" border="0" height="109" width="400"></font></font></font></font></font></p></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></p><p align="center">در صورتی که لینک ها مشکل داشت از لینک های کمکی استفاده کنید.</p></font></font></span></font></font></font></font></font></font><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"></font></font></span></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font> text/html 2016-08-08T09:29:19+01:00 mquranehm.mihanblog.com سوره الفاتحه تکالیف مرداد ماه 95 http://mquranehm.mihanblog.com/post/1196 <font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"> <font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><a href="http://parsskin.com" target="_blank"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/88.gif" border="0" height="109" width="400"></a></p><p align="center"><font size="4"><b><font color="#FF0000">جلسه 20 مرداد </font></b><font color="#FF0000"><b>ماه&nbsp; 95:&nbsp;</b>&nbsp; تکلیف </font></font><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#FF0000"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#990000">سوره مبارکه انفال </font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font><font size="4"><font color="#FF0000">آیات 24الی 25 </font></font><font size="4"><font color="#FF0000">و قرائت&nbsp;</font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#FF0000"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#990000"> </font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font><font size="4"><font color="#FF0000">آیات 21الی 23</font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" border="0" height="13" width="400"></font></font></p><p align="center"><font size="4"><font color="#6600CC"><b>آدرس محل برگزاری جلسه:</b></font><br></font><font size="4"><font color="#FF6600">متعاقبا اعلام&nbsp; می شود ...</font></font><br><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" border="0" height="13" width="400"></font></font></p><p align="center"><font size="4"><font color="#000099"><b>زمان برگزاری جلسه:</b></font><br><font color="#009900">چهارشنبه هر هفته - ساعت 19:30</font><br></font><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" border="0" height="13" width="400"></font></font></p><p align="center"><font size="4"><font color="#FF6600">ثواب تلاوت قرآن و کلیه اعمال نیک این هفته را به<br>&nbsp;« <font color="#006600">حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها </font>»<br>تقدیم می کنیم.</font><br></font><br><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" border="0" height="13" width="400"></font></p></font></font></span></font></font></font></font></font><div align="center"><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" align="" cellpadding="1" cellspacing="1" height="81" width="446"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b>6مردادماه 95 </b></font><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b>13 مردادماه 95</b></font><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b>20مردادماه 95</b></font><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b>&nbsp;27مردادماه 95</b></font><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;سوره مبارکه انفال آیات 20-19<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;سوره مبارکه انفال آیات 23-21<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;سوره مبارکه انفال آیات 25-24<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 27-26<br></font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/4/mqehm/anfal19-20.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/4/mqehm/anfal21-23.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/4/mqehm/anfal24-25.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/4/mqehm/anfal26-27.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 18-17</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 20-19<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;سوره مبارکه انفال آیات 23-21<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;سوره مبارکه انفال آیات 25-24<br></font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/4/mqehm/anfal17-18.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/4/mqehm/anfal19-20.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/4/mqehm/anfal21-23.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/4/mqehm/anfal24-25.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td></tr></tbody></table><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/88.gif" border="0" height="109" width="400"></font></font></font></font></font></p></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></p><p align="center">در صورتی که لینک ها مشکل داشت از لینک های کمکی استفاده کنید.</p></font></font></span></font></font></font></font></font></font></div> text/html 2016-07-22T18:30:52+01:00 mquranehm.mihanblog.com سوره الفاتحه دانلود تکالیف مردادماه 1395 http://mquranehm.mihanblog.com/post/1195 <font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"> <font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><a href="http://parsskin.com" target="_blank"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/88.gif" border="0" height="109" width="400"></a></p><p align="center"><font size="4"><b><font color="#FF0000">جلسه 6 مرداد </font></b><font color="#FF0000"><b>ماه&nbsp; 95:&nbsp;</b>&nbsp; تکلیف </font></font><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#FF0000"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#990000">سوره مبارکه انفال </font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font><font size="4"><font color="#FF0000">آیات 19الی 20 </font></font><font size="4"><font color="#FF0000">و قرائت&nbsp;</font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#FF0000"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font size="4"><font color="#990000"> </font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font><font size="4"><font color="#FF0000">آیات 17الی 18 </font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" border="0" height="13" width="400"></font></font></p><p align="center"><font size="4"><font color="#6600CC"><b>آدرس محل برگزاری جلسه:</b></font><br></font><font size="4"><font color="#FF6600">روبروی شرکت خوش نوش. روستای آبندانسر. خیابان شهید فهمیده.کوچه شهید فهمیده 2. بن بست دوم سمت راست.منزل برادر محمد حسین مهدوی</font></font><br><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" border="0" height="13" width="400"></font></font></p><p align="center"><font size="4"><font color="#000099"><b>زمان برگزاری جلسه:</b></font><br><font color="#009900">چهارشنبه هر هفته - ساعت 19:30</font><br></font><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" border="0" height="13" width="400"></font></font></p><p align="center"><font size="4"><font color="#FF6600">ثواب تلاوت قرآن و کلیه اعمال نیک این هفته را به<br>&nbsp;« <font color="#006600">شاه عبدالعظیم حسنی و حمزه سید الشهدا علیهما السلام </font>»<br>تقدیم می کنیم.</font><br></font><br><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/48.gif" border="0" height="13" width="400"></font></p></font></font></span></font></font></font></font></font><div align="center"><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" align="" cellpadding="1" cellspacing="1" height="81" width="446"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b>6مردادماه 95 </b></font><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b>13 مردادماه 95</b></font><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b>20مردادماه 95</b></font><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b>&nbsp;27مردادماه 95</b></font><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;سوره مبارکه انفال آیات 20-19<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;سوره مبارکه انفال آیات 23-21<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;سوره مبارکه انفال آیات 25-24<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 27-26<br></font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/4/mqehm/anfal19-20.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/4/mqehm/anfal21-23.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/4/mqehm/anfal24-25.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/4/mqehm/anfal26-27.pdf" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/PDF.png"></a></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 18-17</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp; سوره مبارکه انفال آیات 20-19<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;سوره مبارکه انفال آیات 23-21<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;سوره مبارکه انفال آیات 25-24<br></font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/4/mqehm/anfal17-18.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/4/mqehm/anfal19-20.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/4/mqehm/anfal21-23.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;" align="center">&nbsp;<a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/4/mqehm/anfal24-25.mp3" target="_blank" title=""><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1314534/PICTURE/aud.png"></a></td></tr></tbody></table><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></font></font><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/88.gif" border="0" height="109" width="400"></font></font></font></font></font></p></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="fa"></span></font></font></font></p><p align="center">در صورتی که لینک ها مشکل داشت از لینک های کمکی استفاده کنید.</p></font></font></span></font></font></font></font></font></font></div>