سایت من
آخرین عناوین
مطالب سایت
درباره سایت

آمار و امکانات سایت

آمار سایت

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

سایت من

پیوندها، پیوندهای روزانه، موضوعات، نویسندگان و ...


موضوعات مطالب سایت

نویسندگان سایت

 • موسسه قرآنی امام حسن مجتبی(ع) تعداد پست ها: 456
 • سوره الفرقان تعداد پست ها: 4
 • سوره یاسین تعداد پست ها: 12
 • سوره الفاتحه تعداد پست ها: 376
 • سوره الرحمن تعداد پست ها: 4
 • سوره النصر تعداد پست ها: 89

نظر دوستان درباره قالب جدید وبلاگ چیه؟

آخرین نوشته ها، آرشیو و برچسب ها

موسسه قرآنی امام حسن مجتبی(ع) ساری

کلیه حقوق این سایت محفوظ است

درباره سایت

موسسه قرآنی امام حسن مجتبی (ع) شهرستان ساری از سال 1386 تاکنون مشغول به فعالیت می باشد.که از سالیان گذشته جلسات این موسسه به صورت گردشی در منازل قرآن جویان برقرار بوده است. قرآن آموزان شامل فارغ التحصیلان دانشگاه، دانشجویان کارشناسی ارشد، کارشناسی، کاردانی و دانش آموزان ممتاز مقاطع راهنمایی و دبیرستان می باشند.
برنامه های کلاس موسسه که هر هفته چهارشنبه برگزار می شود شامل قرائت، تجوبد، تفسیر موضوعی قرآن، احکام و مسائل اخلاقی است که در نهایت با مجلس روضه و دعا به پایان میرسد.علاوه بر اینها فعالیتهای فوق برنامه از قبیل اردوهای زیارتی و سیاحتی و تفریحی نیز برقرار است.
هزینه شرکت در کلاسها رایگان می باشد.

کلیه حقوق این سایت محفوظ است

مطالب سایت

موسسه قرآنی امام حسن مجتبی(ع) ساری

(17) تکمیل توبه

ﭘس از ﭘﯾدا ﺷدن ﺣﺎﻟت ﺗوﺑﻪ ﭼﻧد ﻋﻣل ﺳزاوار اﺳت :
اول : ﺳﻪ روز، روزﻩ ﮔرﻓﺗن اﺳت ﭼﻧﺎﻧﭼﻪ آﻗﺎ اﻣﺎم ﺻﺎدق (ع) ﻓرﻣود :
ﺗوﺑﻪ ﻧﺻوح ﻛﻪ ﺧداوﻧد ﺑﻪ آن اﻣر ﻓرﻣودﻩ روزﻩ ﮔرﻓﺗن روز ﭼﻬﺎر ﺷﻧﺑﻪ و ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﻪ و ﺟﻣﻌﻪ اﺳت .(1)

دّوم : ﻏﺳل ﺗوﺑﻪ ﻛﻧد، ﭼﻧﺎﻧﭼﻪ ﺣﺿرت رﺿﺎ (ع) ﺑﻪ ﻛﺳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺧواﺳت از ﮔﻧﺎﻩ اﺳﺗﻣﺎع و ﮔوش دادن ﺑﻪ ﻏﻧﺎء و ﻣوﺳﯾﻘﻰ ﺗوﺑﻪ ﻛﻧد ﻓرﻣود :
ﺑرﺧﯾز و ﻏﺳل ﺗوﺑﻪ ﻛن .
ﺣﺿرت رﺳول ﺧدا (ص) ﻓرﻣود :
ﺑﻧدﻩ اى ﻛﻪ ﮔﻧﺎﻫﻰ ﻛرد ﻫر اﻧدازﻩ ﻛﻪ ﺑﺎﺷد ﺑﻌد ﭘﺷﯾﻣﺎن ﺷود و ﺗوﺑﻪ ﻧﻣﺎﯾد ﺧداوﻧد ﺑﻪ ﻣﻐﻔرت و آﻣرزش او رﺟوع ﻣﻰ ﻓرﻣﺎﯾد : ﺳﭘس ﺑﻪ ﺷﺧﺻﻰ ﻛﻪ آﻣدﻩ ﺑود ﻣﺣﺿر ﻣﻘدس ﺷﺎن ﻛﻪ ﺗوﺑﻪ ﻛﻧد ﻓرﻣود :
ﺑرﺧﯾز و ﻏﺳل ﻛن و ﺑراى ﺧدا ﺳﺟدﻩ ﻧﻣﺎ.

 ﺳوم : ﺧواﻧدن دو ﯾﺎ ﭼﻬﺎر رﻛﻌت ﻧﻣﺎز اﺳت ﭼﻧﺎﻧﭼﻪ ﺣﺿرت ﺻﺎدق (ع) ﻓرﻣود :
 ﻫر ﺑﻧدﻩ اى ﻛﻪ ﮔﻧﺎﻫﻰ ﻛرد ﭘس ﺑرﺧﯾزد و ﺗﺣﺻﯾل طﻬﺎرت ﻛﻧد (وﺿو ﺑﮕﯾرد) و دو رﻛﻌت ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد و از ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل طﻠب آﻣرزش ﻛﻧد . ﺑر ﺧداﺳت ﻛﻪ ﺗوﺑﻪ اش را ﺑﭘذﯾرد ﭼون ﺧودش ﻓرﻣودﻩ : ﻫر ﻛس ﻛﻪ ﻛﺎر زﺷﺗﻰ ﻛﻧد ﯾﺎ ﺑﺧودش ظﻠم ﻛﻧد ﭘس اﺳﺗﻐﻔﺎر ﻛﻧد ﺧدا را آﻣرزﻧدﻩ و ﻏﻔّﺎر و رﺣم ﻛﻧﻧدﻩ ﻣﻰ ﯾﺎﺑد.

 و در ﻛﺗﺎب اﻗﺑﺎل در ﺑﺎب اﻋﻣﺎل ﻣﺎﻩ ذﯾﻘﻌدﻩ ﻧﻘل ﻧﻣودﻩ ﻛﻪ در روز ﯾك ﺷﻧﺑﻪ ﻣﺎﻩ ذﯾﻘﻌدﻩ ﺣﺿرت ﭘﯾﻐﻣﺑر (ص) ﺑﻪ اﺻﺣﺎب ﻓرﻣود:

(16) ﺷراﯾط ﺻّﺣت ﺗوﺑﻪ

ﺷراﯾط ﺻﺣت و ﻛﻣﺎل ﺗوﺑﻪ اﯾﻧﺳﺗﻛﻪ اﻧﺳﺎن ﮔﻧﻪ ﻛﺎر ﺑﺎﯾد ﺗوﺑﻪ ﻛﻧد و ﺗدارك ﮔذﺷﺗﻪ را ﻧﻣﺎﯾد و اﺻﻼ ﺑﻪ ﮔذﺷﺗﻪ ﺑر ﻧﮕردد و در اطﺎﻋت ﺣّق ﻛوﺷﺎ ﺑﺎﺷد و ﺷراﯾط ﺻﺣت و ﻗﺑوﻟﻰ آﻣرزش و ﺗوﺑﻪ ﺷش ﭼﯾز اﺳت ﭼﻧﺎﻧﭼﻪ ﺷﺧﺻﻰ ﺑراى ﺧود ﻧﻣﺎﺋﻰ در ﺣﺿور ﺣﺿرت اﻣﯾراﻟﻣؤ ﻣﻧﯾن (ع) ﮔﻔت : اﺳﺗﻐﻔر اﻟﻠّﻪ .
ﺣﺿرت ﻓرﻣود : ﻣﺎدرت ﺑﻪ ﻋزاﯾت ﺑﻧﺷﯾﻧد آﯾﺎ ﻣﻰ داﻧﻰ اﺳﺗﻐﻔﺎر ﭼﯾﺳت ؟ (ﭼون اﺳﺗﻐﻔﺎرش ﺗﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑودﻩ و دﻟش از ﺣﻘﯾﻘت آن ﺧﺎﻟﻰ ﺑود) اﺳﺗﻐﻔﺎر درﺟﻪ ﺑﻠﻧد ﻣﻘﺎﻣﺎن و ﺻدر ﻧﺷﯾﻧﺎن ﻋﺎﻟم اﻋﻠﻰ اﺳت و در ﻣﻌﻧﻰ اﺳﺗﻐﻔﺎر ﺷش ﭼﯾز ﻻزﻣﺳت و ﺗوﺑﻪ داراى ﺷش ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس اﺳت :
1 - ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﻰ و ﺣﺳرت و ﻧﺎراﺣت و اﻓﺳردﻩ از ﻛردار و ﮔﻧﺎﻫﺎن ﮔذﺷﺗﻪ
2-  ﺗﺻﻣﯾم ﻗطﻌﻰ و ﻋزم ﺑرﺗرك ﮔﻧﺎﻩ ﺑراى ﻫﻣﯾﺷﻪ
3 - ادا ﻛردن ﺣﻘوق ﻣردم ﺑطورى ﻛﻪ ﻫﻧﮕﺎم ﻣردن ﭘﺎك ﺑﺎﺷد و رﺣﻣت ﺧدا را ﻣﻼﻗﺎت ﻛﻧد در ﺣﺎﻟﯾﻛﻪ ﺣق ﻛﺳﻰ ﺑر ﻋﻬدﻩ اش ﻧﺑﺎﺷد.
4 - ﻫر واﺟﺑﻰ ﻛﻪ از او ﺿﺎﯾﻊ ﺷدﻩ (ﻣﺛل ﻧﻣﺎز و روزﻩ و ﺧﻣس و زﻛوة و ﺣﺞ ...) ﺗدارك ﻧﻣﺎﯾد
5 - آﻧﭼﻪ ﮔوﺷت ﺑدﻧش از ﺣرام روﺋﯾدﻩ ﺑﺎ اﻧدوﻫﻬﺎ آﺑش ﻛﻧد ﺗﺎ ﭘوﺳت ﺑﻪ اﺳﺗﺧوان ﺑﭼﺳﺑد و ﮔوﺷت ﻧو  در ﺑدﻧش ﭘﯾدا ﺷود.
6 - زﺣﻣت ﻋﺑﺎدت را ﺑﺑدن ﺧود ﺑﭼﺷﺎﻧد ﭼﻧﺎﻧﭼﻪ ﺧوﺷﻰ و ﺷﯾرﯾﻧﻰ ﮔﻧﺎﻩ را ﭼﺷﺎﻧﯾدﻩ (ﺗﺎ ﺟﺑران ﮔردد) در اﯾن ﻫﻧﮕﺎم ﺑﮕو اﺳﺗﻐﻔر اﻟﻠّﻪ .
1
ﺑﻠﻪ ﻻزﻣﻪ ﺻّﺣت و ﻛﻣﺎل ﺗوﺑﻪ ﺣﺳرت و ﻧداﻣت ﺑر ﮔﻧﺎﻩ و ﻋزم ﺑر ﺗرك آن در آﯾﻧدﻩ ﺑطورﯾﻛﻪ اﮔر ﺑر ﺗرك آن ﮔﻧﺎﻩ ﺗﺻﻣﯾم ﻧداﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد ﻣﻌﻠوم ﻣﻰ ﺷود ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ از آن ﮔﻧﺎﻩ و ﻣﻌﺻﯾت ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﻰ ﻧدارد.
از ﻟوازم ﺣﺳرت و ﻧداﻣت ﺑر ﮔﻧﺎﻩ ﺳﻌﻰ در ﺗدارك آﻧﺳت ﯾﻌﻧﻰ اﮔر آن ﮔﻧﺎﻩ ﺣق اﻟﻠّﻪ ﺑودﻩ ﻣﺎﻧﻧد ﺗرك ، ﻧﻣﺎز و روزﻩ و زﻛوة و ﺧﻣس و ﺣﺞ  ... ﭘس ﻗﺿﺎى آن را ﺑﺟﺎ آورد

(15) ﺟﺑران ﮔﻧﺎﻩ

ﯾﻛﻰ از ارﻛﺎن ﻣﻬّم ﺗوﺑﻪ ، ﺟﺑران ﮔﻧﺎﻩ اﺳت ﻛﻪ ﻣوﺟب ﺷُﺳﺗن آﺛﺎر ﮔﻧﺎﻩ ﺷدﻩ و ﺑطور ﻛﻠﻰ اﻧﺳﺎن را از رﺳوﺑﺎت ﮔﻧﺎﻩ ﻣﻰ رﻫﺎﻧد . از اﯾن ﺟﺑران در اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻧوان (ﻛﻔّﺎرات و ﺗﻛﻔﯾر) ﭘوﺷﺎﻧدن و ﭘﺎك ﻛردن ﯾﺎد ﻣﻰ ﺷود . ﺗﻛﻔﯾر در ﻣﻘﺎﺑل اﺣﺑﺎط اﺳت ، اﺣﺑﺎط آﻧﺳت ﻛﻪ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ارﺗﻛﺎب ﮔﻧﺎﻩ ﺑزرﮔﻰ ، ﻛﺎرﻫﺎى ﻧﯾك ﺧود را ﭘوچ و ﺑﻰ اﺛر ﻛﻧد وﻟﻰ ﺗﻛﻔﯾر ﯾﻌﻧﻰ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺟﺑران ﮔﻧﺎﻩ آﺛﺎر ﮔﻧﺎﻫﺎن ﺳﺎﺑق را ﺑﻪ طور ﻛﻠﻰ از ﭼﻬرﻩ ﺟﺎن ﺧود ﺑزداﯾد ﺑﻪ ﻋﺑﺎرت روﺷﻧﺗر و واﺿﺣﺗر ﺗوﺑﻪ داراى دو ﻣرﺣﻠﻪ اﺳت :  
1 - ﻗطﻊ و ﺗرك ﮔﻧﺎﻩ (ﭘﺎﻛﺳﺎزى)
2- ﺗﻘوﯾت ﺟﺎن ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﻧﯾك (ﺑﻬﺳﺎزى)

ﻣﺎﻧﻧد ﻛﺳﻰ ﻛﻪ ﻣﺑﺗﻼى ﺑﻪ ﺑﯾﻣﺎرى ﺗب اﺳت ﻛﻪ درﻣﺎن او داراى دو ﺑُﻌد اﺳت :
1 -  ﺧوردن داروى ﻗطﻊ ﻛﻧﻧدﻩ ﺗب.
2 - ﺧوردن داروﻫﺎى ﻧﯾروﺑﺧش .
ﺗﺎ آﺛﺎر و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﯾﻣﺎرى ﻣﺎﻧﻧد ﺿﻌف را از ﺑﯾن ﺑﺑرد و ﺗوﺑﻪ ﻛﻧﻧدﻩ ﻫم ﭼون ﻣﺑﺗﻼ ﺑﻪ ﺑﯾﻣﺎرى ﮔﻧﺎﻩ ﺑودﻩ راﻩ درﻣﺎﻧش ﻫﻣﭼﻧﺎﻧﻛﻪ ﮔﻔﺗﯾم دو ﻣرﺣﻠﻪ دارد:  :
اول : ﺑﺎﯾد داروى ﺿد ﮔﻧﺎﻩ ﯾﺎ ﺗرك ﺗﻣﺎم ﮔﻧﺎﻫﺎن را اﺳﺗﻔﺎدﻩ ﻛﻧد و ﺧودش را از ﻫﻣﻪ ﻣﻌﺎﺻﻰ ﭘﺎك ﻛﻧد (ﭘﺎﻛﺳﺎزى ﻧﻣﺎﯾد).
دّوم : ﺑﺎﯾد داروى ﻧﯾروﺑﺧش و ﺗﻘوﯾت ﺟﺎن را ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﻧﯾك و ﺧوب ﺟﺑران ﻛﻧد و ﺟﺑران ﮔﻧﺎﻫﺎن ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻣرﺣﻠﻪ اى ﻣﻰ رﺳد ﻛﻪ ﮔﻧﺎﻫﺎن ﺳﺎﺑق را ﺗﺑدﯾل ﺑﻪ ﻧﯾﻛﯾﻬﺎ و ﺣﺳﻧﺎت ﻣﻰ ﻛﻧد ﯾﻌﻧﻰ ﻧﻪ ﺗﻧﻬﺎ آﺛﺎر ﮔﻧﺎﻩ را از ﻟوح دل ﻣﻰ ﺷوﯾد، ﺑﻠﻛﻪ آﺛﺎر درﺧﺷﺎن ﻛﺎرﻫﺎى ﻧﯾك را ﺟﺎﯾﮕزﯾن آن ﻣﻰ ﻧﻣﺎﯾد .

ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل اﮔر ﻛﺳﻰ ﻣدﺗﻬﺎ ﭘدر و ﻣﺎدرش را ﻣﻰ آزاردﻩ و اﻛﻧون ﺗوﺑﻪ ﻧﻣودﻩ ﺗﻧﻬﺎ ﻗطﻊ آزار ﻛﺎﻓﻰ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﻛﻪ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺷﯾرﯾﻧﻰ ﻣﺣﺑﺗﻬﺎى ﺑﻰ درﯾﻎ ﺧود، ﺗﻠﺧﯾﻬﺎى دوران آزار را ﺟﺑران ﻧﻣﺎﯾد.
ﺧداوﻧد ﻣﻰ ﻓرﻣﺎﯾد:
«
وَیَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَةَ ». 1
 ﻋﺎﻗﻼن ﻛﺳﺎﻧﻰ ﻫﺳﺗﻧد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرﻫﺎى ﻧﯾك و ﺷﺎﯾﺳﺗﻪ و ﺧوب و ﺣﺳﻧﻪ ﻛﺎرﻫﺎى ﻧﺎﺷﺎﯾﺳﺗﻪ و ﺑد و ﺳﯾﺋﺎت را از ﺑﯾن ﻣﻰ ﺑرﻧد.


(14) ﺗوﺑﻪ ﻧﺻوح در ﻗرآن

آﻗﺎ اﻣﺎم ﺻﺎدق (ع) در ﺗﻔﺳﯾر، واژﻩ ﻧﺻوح را ﭼﻧﯾن ﻓرﻣودﻩ :
 «  َﻫَو اﻟذّ َﻧْبُ اﻟّذى ﻻ َﯾَﻌوُدُ فیِهِ اََﺑَداً ».
آن ﮔﻧﺎﻫﻰ اﺳت ﻛﻪ ﺑﻧدﻩ ﻫرﮔز ﺑﻪ آن ﺑﺎز ﻧﮕردد. (1)

 آﻗﺎ اﻣﺎم ﻫﺎدى (ع) در ﻣﻌﻧﻰ ﻧﺻوح ﻓرﻣود:
 « اَن ْ یَکُونَ اﻟبَا طِنَ ﻛﺎﻟطّﺎِﻫر  وَ  اَﻓ ْضَلُ ذَلِک ».
 ﺗوﺑﻪ ﻧﺻوح آن ﺗوﺑﻪ اﯾﺳت ﻛﻪ ﺑﺎطن اﻧﺳﺎن ﻣﺎﻧﻧد ظﺎﻫر و ﺑﻬﺗر از ظﺎﻫر ﺑﺎﺷد. (2)

 رﺳول ﺧدا (ص) در ﻣﻌﻧﻰ ﻧﺻوح ﻓرﻣود:
 « اَن ْ یَتُوبَ اﻟﺗّﺎ ئِبُ ﺛُمَّ ﻻَ ﯾَر ْﺟِﻊُ ﻓﻰ ذَﻧ ْبٍ ﻛَﻣﺎ ﻻ یَعُودُ اْﻟﻠَّبَنَ اِﻟَﻰ اﻟﱠﺿْرع ».
 ﺗوﺑﻪ ﻛﻧﻧدﻩ ﻫرﮔز ﺑﻪ ﮔﻧﺎﻩ ﺑﺎز ﻧﻣﻰ ﮔردد ﭼﻧﺎﻧﭼﻪ ﺷﯾر ﺑﻪ ﭘﺳﺗﺎن ﺑﺎز ﻧﻣﻰ ﮔردد. (3)

ﻣرﺣوم ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺟﻠﺳﻰ رﺿوان اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﯾﻪ در ﺷرح ﻛﺎﻓﻰ در ﻣﻌﻧﻰ ﺗوﺑﻪ ﻧﺻوح ﭼﻧد وﺟﻪ از ﻣﻔﺳرﯾن ﻧﻘل ﻧﻣودﻩ .
1 - ﺗوﺑﻪ ﺧﺎﻟص و ﭘﺎك ﺑرای رﺿﺎى ﺧدا ﯾﻌﻧﻰ ﻓﻘط ﺑﻪ ﻣﻧظور ﻣﺧﺎﻟﻔت اﻣر ﺧدا از ﮔﻧﺎﻩ ﭘﺷﯾﻣﺎن ﺷدﻩ ﺑﺎﺷد ﻧﻪ از ﺗرس ﺟﻬﻧم ﯾﺎ طﻣﻊ ﺑﻪ ﺑﻬﺷت ﺑﺎﺷد ( زﯾرا ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﻰ از ﮔﻧﺎﻩ ﺑرای ﺗرس از دوزخ ﺗوﺑﻪ ﻧﯾﺳت .)

2 - ﺗوﺑﻪ اﻧدرز ﺑﺧش ﻛﻪ ﻣردم را ﺑﻣﺎﻧﻧد ﺧود ﺗﺷوﯾق ﻛﻧد ﯾﻌﻧﻰ ﺣﺎل او در ﺗوﺑﻪ طورى ﺑﺎﺷد ﻛﻪ آﺛﺎر ﺗوﺑﻪ او را ﺑﺑﯾﻧﻧد و ﺑﻪ ﺗوﺑﻪ ﻣﺎﯾل ﺷوﻧد و ﺑﺎ اﯾن ﻋﻣل ﺧود دﯾﮕران را ﻧﺻﯾﺣت ﻛردﻩ و ﺑﻪ ﺗوﺑﻪ ﻛردن دﻻﻟت و راﻫﻧﻣﺎﺋﻰ ﻧﻣودﻩ ﯾﺎ اﯾﻧﻛﻪ ﺗوﺑﻪ اﻧدرز ﻛﻧﻧدﻩ ﺻﺎﺣﺑش ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﻰ ﮔذﺷﺗﻪ ﺧود را اﺻﻼح ﻧﻣﺎﯾد و از ﻫر ﮔوﻧﻪ ﮔﻧﺎﻩ ﻛﻧدﻩ ﺷود و ﺗﺎ آﺧر ﻋﻣر ﭘﯾراﻣون ﻫﯾﭻ ﮔﻧﺎﻫﻰ ﻧرود.

(13) ﺗوﺑﻪ ﻓورى واﺟب

ﺗوﺑﻪ از ﮔﻧﺎﻫﺎن ﭼﻪ ﻛﺑﯾرﻩ و ﭼﻪ ﺻﻐﯾرﻩ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻠﻣﺎء و ﺑﻪ ﺣﻛم ﻋﻘل واﺟب و ﻓورى اﺳت ، ﭼﻧﺎﻧﭼﻪ ﻣﺣﻘق طﺑرﺳﻰ در ﺗﺟرﯾد اﻟﻛﻼم و ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﻰ در ﺷرح آن ﻓرﻣودﻩ اﻧد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗوﺑﻪ ﻓورى ﺿرر دﻓﻊ ﻣﻰ ﺷود و دﻓﻊ ﺿرر ﻫم ﻋﻘﻼ واﺟب اﺳت ﭘس ﺗوﺑﻪ ﺑﻪ ﺣﻛم ﻋﻘل واﺟﺑﺳت و در ﻗرآن ﺳورﻩ ﻧور آﯾﻪ ﺳﻰ و ﯾك ﻣﻰ ﻓرﻣﺎﯾد : ﺗوﺑﻪ ﻛﻧﯾد، و ﻫﻣﻪ ﺷﻣﺎ ﺑﺳوى ﺧداوﻧد رﺟوع ﻛﻧﯾد، ﺑﺎﺷد ﻛﻪ رﺳﺗﮕﺎر ﺷوﯾد و ﻧﯾز در آﯾﻪ ﻫﺷت ﺳورﻩ ﺗﺣرﯾم ﻣﻰ ﻓرﻣﺎﯾد : اى ﻛﺳﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧدا اﯾﻣﺎن آوردﻩ اﯾد ﺗوﺑﻪ ﻛﻧﯾد و ﺑﻪ ﺧدا رﺟوع ﻧﻣﺎﺋﯾد، ﺗوﺑﻪ ﺧﺎﻟص (ﻓﻘط ﺑراى رﺿﺎى ﺧدا) اﻣﯾد اﺳت ﭘروردﮔﺎر ﺷﻣﺎ، ﮔﻧﺎﻫﺎﻧﺗﺎن را ﺗﻼﻓﻰ ﻓرﻣﺎﯾد.

ﻣرﺣوم ﺷﯾﺦ ﺑﻬﺎﺋﻰ رﺿوان اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﯾﻪ در ﺷرح ارﺑﻌﯾن ﻓرﻣودﻩ ﺷﻛﻰ در وﺟوب ﻓورى ﺗوﺑﻪ ﻧﯾﺳت ، زﯾرا ﮔﻧﺎﻫﺎن ﻣﺎﻧﻧد ﺳﻣﻬﺎﯾﻰ ﻫﺳﺗﻧد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑدن اﻧﺳﺎن ﺿرر ﻣﻰ رﺳﺎﻧﻧد و ﻫﻣﭼﻧﺎﻧﻛﻪ ﺧورﻧدﻩ ﺳم واﺟب اﺳت در ﻣﻌﺎﻟﺟﻪ ﻋﺟﻠﻪ و ﺷﺗﺎب ﻛﻧد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻼﻛت ﻧرﺳد و از ﺑﯾن ﻧرود، ﺷﺧص ﮔﻧﻪ ﻛﺎر ﻫم ﻫﻣﯾﻧطور اﺳت واﺟب اﺳت ﺑر او ﻛﻪ ﻫرﭼﻪ زودﺗر ﮔﻧﺎﻩ را ﺗرك ﻛﻧد و ﺳرﯾﻊ ﺗوﺑﻪ ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ دﯾﻧش ﺿﺎﯾﻊ ﻧﮕردد و ﮔﻧﻪ ﻛﺎرى ﻛﻪ در ﺗوﺑﻪ ﻣﺳﺎﻣﺣﻪ ﻛﻧد و ﺑﻪ وﻗت دﯾﮕر ﺗأﺧﯾر اﻧدازد ﺑﯾن دو ﺧطر ﺑزرگ ﺧود را ﻗرار دادﻩ اﺳت ﻛﻪ اﮔر از ﯾﻛﻰ ﺳﺎﻟم ﺑﻣﺎﻧد ﺑﻪ دﯾﮕرى ﻣﺑﺗﻼ ﺧواﻫد ﺷد :

اول : رﺳﯾدن ﻣرﮔﻬﺎى ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ ﺑﻪ طورى ﻛﻪ از ﺧواب ﻏﻔﻠت ﺑﯾدار ﻧﺷود ﻣﮕر ﻣرگ ﺧود را ﻧﺎﮔﻬﺎن  ﺑﺑﯾﻧد ﭼﻧﺎﻧﭼﻪ ﻗرآن ﻣﺟﯾد در ﺳورﻩ اﻋراف آﯾﻪ ﻧود و ﭘﻧﺞ ﻣﻰ ﻓرﻣﺎﯾد : آﯾﺎ در اﻣﺎﻧﻧد اﻫل ﻗرﯾﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻣرگ اﯾﺷﺎن را ﺑﮕﯾرد در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺧواﺑﯾدﻩ اﻧد . ﻛﻪ در آن ﺣﺎل ﺑﺎب ﺗوﺑﻪ ﻣﺳدود و ﯾﻛﺳﺎﻋت ﻣﻬﻠت ﻣﻰ ﺧواﻫد وﻟﻰ اﺟﺎﺑت ﻧﻣﻰ ﺷود . ﭼﻧﺎﻧﭼﻪ در ﺳورﻩ ﻣﻧﺎﻓﻘون آﯾﻪ 10 و 11 می فرماید :

(12) ﺳرزﻧش از ﺗأﺧﯾر ﺗوﺑﻪ

ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل در ﻫر ﻟﺣظﻪ اﻧﺳﺎﻧﻬﺎ را اﻣر ﺑﻪ ﺗوﺑﻪ ﻣﯾﻛﻧد و ﻓرﻣﺎن (ﺗوﺑوا) ﺗوﺑﻪ ﻛﻧﯾد (ﻓﻌل اﻣر اﺳت) او را ﻣوظف ﺑﻪ ﺗﻌﺟﯾل در ﺗوﺑﻪ ﻛردن ﻣﻰ ﻧﻣﺎﯾد، ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﺗﺎﺧﯾر آن، ﺗﺎﺧﯾر در اﻧﺟﺎم ﻓرﻣﺎن اﻟﻬﻰ اﺳت.

و ﭼﻧﯾن ﻛﺳﻰ در ﻫر ﻟﺣظﻪ ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻧﺎﻓرﻣﺎن و ﺗرك ﻛﻧﻧدﻩ ﻓرﻣﺎن ﺣق ﺑﻪ ﺣﺳﺎب ﻣﻰ آﯾد.

اﻣﺎم ﺟواد (ع) ﻓرﻣود:

« ﺗَأﺧﯾِرُ اﻟﺗَوﺑَﺔِ اِﻏْﺗِرَارٌ و طُولُ اﻟﺗﱠﺳِوﯾف ﺣَﺳْرة ٌ ». (1) 

ﺗأﺧﯾر ﺗوﺑﻪ ﯾك ﻧوع ﺣﯾراﻧﻰ و ﺳرﮔرداﻧﻰ و طول دادن و ﺑﻪ آﯾﻧدﻩ ﻣوﻛول ﻛردن (ﺗوﺑﻪ) ﺑﺎﻋث ﺣﺳرت و ﻧداﻣت اﺳت . و ﻫﻣﭼﻧﯾن آﻗﺎ اﻣﯾراﻟﻣؤ ﻣﻧﯾن(ع) ﻣﻰ ﻓرﻣﺎﯾد : از ﻛﺳﺎﻧﻰ ﻣﺑﺎش ﻛﻪ ﺑدون ﻋﻣل ، اﻣﯾد ﺳﻌﺎدت آﺧرت را دارﻧد و ﺗوﺑﻪ را ﺑﺎ آرزوﻫﺎى دراز ﺑﻪ ﺗأﺧﯾر ﻣﻰ اﻧدازﻧد و ﻧﯾز ﻓرﻣود :

« ﻻَ دﯾِنَ لِمُسَوّفٍ  ﺑِﺗَوﺑَﺗِﻪ » (2)

آﻧﻛس ﻛﻪ در ﺗوﺑﻪ ﻛردن ﺳﻬل اﻧﮕﺎرى ﻛﻧد و ﺑﻪ آﯾﻧدﻩ ﻣوﻛول ﻧﻣﺎﯾد دﯾن ﻧدارد.

(11) ﺣﻘﯾﻘت ﺗوﺑﻪ

 ﺣﻘﯾﻘت ﺗوﺑﻪ ﻫﻣﺎن ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﻰ از ﮔﻧﺎﻩ اﺳت ؛ ﺑﻪ ﺧﺎطر زﺷﺗﻰ آن ﻣﻌﺻﯾت در ﻧزد ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ، زﯾرا ﺧﻼف رﺿﺎى او را اﻧﺟﺎم دادﻩ. آﻗﺎ ﻋﻠﻰ(ع) ﻣﻰ ﻓرﻣﺎﯾد : ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻛوﭼﻛﻰ ﮔﻧﺎﻩ ﻧﻛن ﻧﮕﺎﻩ ﻛن ﺑﺑﯾن ﭼﻪ ﺧداى ﺑزرﮔﻰ را ﻣﻌﺻﯾت ﻛردى .

ﻣﺛل ﻏﻼﻣﻰ ﻛﻪ ﻛﺎرى را ﺑر ﺧﻼف رﺿﺎى ﻣوﻻﯾش اﻧﺟﺎم دﻫد و ﻏﺎﻓل ﺑﺎﺷد از اﯾﻧﻛﻪ ﻣوﻻﯾش دارد او را ﻣﻰ ﺑﯾﻧد، ﭼون ﻓﻬﻣﯾدﻩ ﻛﻪ او را ﻣﻰ دﯾدﻩ ﻗطﻌﺎً ﺳﺧت از ﻛردار ﺧود ﭘﺷﯾﻣﺎن ﻣﻰ ﺷود . و ﻫﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎﺟرى ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اى ﺑﻛﻧد و در آن ﺳرﻣﺎﯾﻪ ﺧود را از دﺳت ﺑدﻫد و ﻣﻘدار زﯾﺎدى ﺑدﻫﻛﺎر ﮔردد، ﭼﻘدر از آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﺷﯾﻣﺎن ﻣﻰ ﺷود ﺧﺻوﺻﺎً اﮔر دوﺳت داﻧﺎﺋﻰ ﻗﺑﻼً او را از آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻬﻰ ﻛردﻩ ﺑﺎﺷد و ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد ﻛﺳﻰ ﻛﻪ دﻛﺗر و طﺑﯾب او را از ﺧطر ﺧوردن ﻏذاﺋﻰ ﺑﺎ ﺧﺑر ﻛردﻩ ﺑﺎﺷد و ﺑﻌد از ﺧوردن و ﮔرﻓﺗﺎر ﺷدن از ﻛﺎر ﺧود ﭼﻘدر ﭘﺷﯾﻣﺎن ﺧواﻫد ﺑود.

ﻗطﻌﺎ ﻫر ﭼﻪ اﯾﻣﺎن ﺑﻪ ﺧدا و روز ﺟزا و ﺗﺻدﯾق ﺧﺑرﻫﺎى ﻗرآن و ﭘﯾﻐﻣﺑر و اﻣﺎم در اﻧﺳﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﻰ از ﮔﻧﺎﻩ ﻛردﻩ ﺷدﻩ ﺑﯾﺷﺗر و آﺗش دروﻧﻰ آن ﺳﺧت ﺗر ﺧواﻫد ﺑود، ﭘس ﺣﻘﯾﻘت ﺗوﺑﻪ آن اﺳت ﻛﻪ اﮔر ﻛﺳﻰ ﮔﻧﺎﻫﻰ ﻛرد

(10) ﺑﺎب ﺗوﺑﻪ ﺗﺎ دم آﺧر

ﺑﺎب ﺗوﺑﻪ ﺗﺎ آﺧرﯾن ﻧﻔس اﻧﺳﺎن ﺑﺎز اﺳت. ﭼﻧﺎﻧﭼﻪ ﺣﺿرت ﺑﺎﻗر(ع) ﻓرﻣود: ﺣﺿرت آدم (ع) ﻓرﻣود:

ﭘروردﮔﺎرا ﺷﯾطﺎن را ﺑر ﻣن ﭼﯾرﻩ ﺳﺎﺧﺗﻰ و ﭼون ﺧون ﺑر ﻣن رواﻧش ﻛردى ، ﭘس ﺑرای ﻣن ﻫم ﭼﯾزى ﻣﻘرر ﻓرﻣﺎ، ﺧطﺎب ﺷدﻩ اى آدم ﺑرای ﺗو ﻣﻘرر ﻛردم ﻛﻪ ﻫر ﻛدام از ﻓرزﻧدان ﺗو ﻗﺻد ﮔﻧﺎﻫﻰ ﻛﻧد ﺑر او ﻧوﺷﺗﻪ ﻧﺷود و اﮔر ﻫم ﮔﻧﺎﻫﻰ ﻛرد ﻓﻘط ﻫﻣﺎن ﯾك ﮔﻧﺎﻩ  را ﺑﭘﺎﯾش ﺑﻧوﯾﺳﻧد و ﻫرﮔﺎﻩ ﻗﺻد ﺛواﺑﻰ ﻛﻧد ﺑرایش  ﯾك ﺣﺳﻧﻪ ﻧوﺷﺗﻪ ﺷود و اﮔر آن ﺣﺳﻧﻪ را اﻧﺟﺎم داد ﺑرایش دﻩ ﺣﺳﻧﻪ ﻣﺳطور ﮔردد.

 ﺣﺿرت آدم (ع) ﻋرض ﻛرد : ﭘروردﮔﺎرا ﺑرایم ﺑﯾﻔزا، ﺧطﺎب ﺷد ﺑرای ﺗو ﻣﻘّرر ﻛردم ﻛﻪ ﻫر ﻛدام از ﺑﻧﻰ آدم ﮔﻧﺎﻫﻰ ﻛﻧد و ﺳﭘس ﭘﺷﯾﻣﺎن ﮔردد و طﻠب آﻣرزش ﻛﻧد او را ﻣﻰآﻣرزم .

ﺣﺿرت آدم (ع) ﻓرﻣود : ﭘروردﮔﺎرا ﺑراﯾم ﺑﯾﻔزا،

(9) ﮔر ﺗوﺑﻪ ﺷﻛﺳﺗﻰ ﺑﺎز آی

اﮔر ﺷﺧﺻﻰ ﺗوﺑﻪ ﻛرد وﻟﻰ ﺑﺎز ﺷﯾطﺎن و ﯾﺎ ﻫواى ﻧﻔس ﺑر او ﻏﻠﺑﻪ ﻛرد و او ﻓرﯾب ﺧورد و ﮔﻧﺎﻫﻰ را ﻣرﺗﻛب ﺷد و آن ﻋﻬدى را ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧدا ﺑﺳﺗﻪ ﺑود ﺷﻛﺳت ﺗوﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘش ﺑﺎطل ﻧﻣﻰ ﺷود ﺑﻠﻛﻪ واﺟب اﺳت ﺑر او از ﮔﻧﺎﻩ ﺗﺎزﻩ اش ﺗوﺑﻪ ﻛﻧد و از ﺧدا طﻠب آﻣرزش ﻧﻣﺎﯾد و از رﺣﻣت ﺑﻰ ﭘﺎﯾﺎن ﺣق ﻧﺑﺎﯾد ﻣأﯾوس ﺷود.

ﻧﮕوﯾد ﺣﺎﻻ ﻣن دﯾﮕر ﺑﺎر ﮔﻧﺎﻩ ﻛردم ﺧدا ﻣرا ﻧﻣﻰ ﺑﺧﺷد، ﺧﯾر، ﯾأس و ﻧﺎاﻣﯾدى ﺧود از ﮔﻧﺎﻫﺎن ﻛﺑﯾرﻩ اﺳت و ﺧدا ﻫم ﻏﻔﺎر اﺳت و از ﮔﻧﺎﻫﺎن ﻣﻰ ﮔذرد.

ﻣﺣّﻣد ﺑن ﻣﺳﻠم از ﺣﺿرت ﺑﺎﻗر (ع) رواﯾت ﻛردﻩ ﻛﻪ ﺣﺿرت ﻓرﻣود: اى ﻣﺣّﻣد ﺑن ﻣﺳﻠم ﮔﻧﺎﻫﺎن ﺑﻧدﻩ ﻣؤﻣن ﻛﻪ از آن ﺗوﺑﻪ ﻛردﻩ آﻣرزﯾدﻩ ﺷدﻩ اﺳت و ﺑﺎﯾد ﺑرای آﯾﻧدﻩ ، ﭘس از ﺗوﺑﻪ و آﻣرزش ﻛﺎر ﻧﯾك و ﺧوب و ﭘﺳﻧدﯾدﻩ اى اﻧﺟﺎم دﻫد ﺑﻪ ﺧدا اﯾن ﻓﺿﯾﻠت ﻧﯾﺳت ﻣﮕر ﺑرای آﻧﻬﺎ ﻛﻪ اﯾﻣﺎن دارﻧد . 

ﻣن ﮔﻔﺗم اﮔر ﭘس از ﺗوﺑﻪ و اﺳﺗﻐﻔﺎر از ﮔﻧﺎﻫﺎن ، ﺑﺎز ﮔﻧﺎﻩ ﻛرد و ﺑﺎز ﺗوﺑﻪ ﻧﻣود آﻧوﻗت ﭼﻪ ﺑﺎﯾد ﻛرد آﯾﺎ ﻗﺑول اﺳت ﯾﺎ ﻧﻪ ؟ 

(8) ﺗوﺑﻪ ﭘﺎك ﻛﻧﻧدﻩ ﮔﻧﺎﻫﺎن

ﺗوﺑﻪ ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎﯾد و ﭘودر ﭘﺎك ﻛﻧﻧدﻩ و دﺳﺗﮕﺎﻩ ﻟﺑﺎﺳﺷوﺋﻰ و ﭼرك ﺑرطرف ﻛﻧﻧدﻩ اﺳت ﻛﻪ ﻫر ﻗدر ﮔﻧﺎﻩ ﻛردﻩ و اﯾن ﻗﻠب و دل ﭼرك و ﺳﯾﺎﻫﻰ ﮔﻧﺎﻩ ﮔرﻓﺗﻪ ﺑﺎﺷد دﺳﺗﮕﺎﻩ ﺗوﺑﻪ ﺑﺎ ﭘودرﻫﺎى ﭘﺎك ﻛﻧﻧدﻩ اﺷك و ﺗﺿرع و اﺳﺗﻐﻔﺎر آن را ﭘﺎك و ﻧظﯾف و ﺗﻣﯾز ﻣﻰ ﻛﻧد .

ﭼﻧﺎﻧﭼﻪ در ﻗرآن ﻣﻰ ﺧواﻧﯾم :

« ﻗُْل ﯾﺎ ِﻋﺑﺎِد َى اﻟﱠذﯾَن اَْﺳَرﻓُوا َﻋﻠﻰ اَْﻧﻔُِﺳﻬُْم ﻻﺗَْﻘَﻧطُوا ِﻣْن َرْﺣَﻣِﺔ اﻟﻠِّﻪ ِاﱠن اﻟﻠَّﻪ َﯾْﻐِﻔُر اﻟﱡذﻧُوَب َﺟﻣﯾﻌﺎ ِاﱠﻧﻪُ ُﻫَو اْﻟَﻐﻔُوُر اﻟﱠرﺣﯾَم  ». (1)

اى ﭘﯾﻐﻣﺑر ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﻧدﻩ ﻫﺎى ﮔﻧﻪ ﻛﺎر ﻣﺎ ﺑﮕو ﻛﻪ ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﻣﻰ ﻓرﻣﺎﯾد :

(7) دﻋﺎى ﺗوﺑﻪ ﻛﻧﻧدﻩ ﻣﺳﺗﺟﺎب

ﺗوﺑﻪ اﻧﺳﺎن ﺳﺑب اﺳﺗﺟﺎﺑت دﻋﺎ ﻣﻰ ﺷود ﯾﻌﻧﻰ اﮔر ﮔﻧﻪ ﻛﺎرى ﺗوﺑﻪ ﻛرد و از اﻋﻣﺎل و رﻓﺗﺎر و ﻛردار ﺑد ﺳﺎﺑق ﺧود اﺳﺗﻐﻔﺎر و ﺗوﺑﻪ ﻧﻣود، دﻋﺎﯾش ﻣﺳﺗﺟﺎب ﻣﻰ ﺷود، ﭼﻧﺎﻧﭼﻪ در ﻗرآن ﻣﻰ ﺧواﻧﯾم :

« َو َﯾْﺳﺗَﺟﯾِبُ اﻟﱠذﯾَن آَﻣُﻧوا و َﻋِﻣﻠُوا اﻟﺻّﺎﻟِﺣﺎت َوَﯾزﯾُدُﻫْم ِﻣْن ﻓَﺿﻠِﻪِ ... ». (1)

و ﭘروردﮔﺎر ﻣﺗﻌﺎل آن ﺧدایی اﺳت ﻛﻪ ﺗوﺑﻪ ﺑﻧدﮔﺎﻧش را ﻣﻰ ﭘذﯾرد، و ﮔﻧﺎﻫﺎﻧﺷﺎن را ﻣﻰ ﺑﺧﺷد و ﻫر ﭼﻪ ﻛﻪ ﻛﻧﯾد ﻣﯾداﻧد و دﻋﺎى آﻧﺎن ﻛﻪ (ﺗوﺑﻪ ﻛردﻩ اﻧد ) و ﺑﻪ ﺧدا اﯾﻣﺎن آوردﻧد و ﻧﯾﻛوﻛﺎر ﺷوﻧد ﻣﺳﺗﺟﺎب ﻣﯾﮕرداﻧد و از ﻓﺿل و ﻛرم ﺧود ﺑر ﺛواب آﻧﻬﺎ ﻣﻰ اﻓزاﯾد، و در ﻗرآن ﺗﻼوت ﻣﻰ ﻛﻧﯾم :

(1) ﻓضیلت ﺗوﺑﻪ

در بحث هفته قبل در باب توبه مقدمه ای خدمت دوستان ارائه شد. در این مبحث اولین مطلب با عنوان فضیلت توبه خدمت بزرگواران تقدیم می شود . امید است که مورد رضایت خداوند قرار گیرد.

ﻣﺣﺑوب ﺗرﯾن ﻛس در ﻧزد ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﻛﺳﻰ اﺳت ﻛﻪ از ﮔﻧﺎﻫﺎﻧش ﺗوﺑﻪ ﻛﻧﻧدﻩ ﺑﺎﺷد، ﭼﻧﺎﻧﭼﻪ در ﻗرآن ﻣﻰ ﺧواﻧﯾم : « ِاﱠن اﻟﻠّﻪَ ﯾُﺣِـبُّ اﻟﺗﱠواﺑﯾن ». ( 1)  اﻟﺑﺗّﻪ ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﺗوﺑﻪ ﻛﻧﻧدﮔﺎن (از ﮔﻧﺎﻩ ) را دوﺳت دارد. آﻗﺎ ﺧﺎﺗم اﻻﻧﺑﯾﺎء (ص) ﻓرﻣود: « ﻫﯾﭻ ﻣوﺟودى در ﭘﯾﺷﮕﺎﻩ ﺣﻘﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺣﺑوﺑﺗر از ﻣرد و زن ﺗوﺑﻪ ﻛﻧﻧدﻩ  ﻧﯾﺳت » ( 2) و ﻫﻣﭼﻧﯾن آن ﺣﺿرت ﻓرﻣودﻩ : « اﻟّتَاﺋِبُ ﺣبَیبُ اﻟﻠّﻪ » ﺗوﺑﻪ ﻛﻧﻧدﻩ از ﮔﻧﺎﻩ ﻣﺣﺑوب ﺧداﺳت .( 3)  ﺣﺿرت ﺑﺎﻗر (ع) ﻓرﻣود: « اﮔر ﻣردى در ﺷب ﺗﺎرﯾك ﺷﺗر ﺑﺎ ﺗوﺷﻪ اش را در ﺳﻔر ﮔم ﻛﻧد و ﺳﭘس ﭘﯾدا ﻛﻧد ﭼﻘدر ﺧوﺷﺣﺎل ﻣﻰ ﺷود، ﻫﻣﯾﻧطور اﺳت در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﻧﺳﺎﻧﻰ ﻛﻪ راه اﺻﻠﻰ 

توبه یا راه بازگشت به سوی خدا

از آنجا که توبه واقعی و توبه نصوح نهایت آمال و آرزوی مسلمانان و بالأخص مومنین  می باشد بر آن شدم تا مطالبی را پیرامون توبه (از کتاب قصص التوابین) خدمت علاقمندان ارائه کنم باشد که مورد رضایت خدا و خلق خدا قرار گیرد. این مطالب شامل 17 عنوان از جمله، فضیلت توبه، تبدیل گناه به حسنه، توبه کننده مورد دعای ملائکه، توبه سبب طول عمر و زیادی مال، شرایط صحت توبه و ... می شود. و در ابتدا مقدمه ای در باب توبه :
ﻣﻘدﻣﻪ

ﺑﯾﺷﺗر ﺑدﺑﺧﺗﯾﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ داﻣﻧﮕﯾر ﭘﯾر و ﺟوان ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺳﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﺷود، ﺑر اﺛر آﻟودﮔﻰ ﺑﻪ ﺑذﻩ و ﮔﻧﺎﻩ و ﻣﻌﺻﯾت اﺳت اﮔر ﻣﺧﺗﺻر ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻗوام و ﻣﻠل ﮔذﺷﺗﻪ ، ﻛﻪ ﺟز اﺳﻣﻰ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻣﺎﻧدﻩ ﻛﻧﯾم برای ﻣﺎ ﺛﺎﺑت ﻣﻰ ﺷود ﻛﻪ ﻋﻠل اﺻﻠﻰ ﺳﻘوط آﻧﻬﺎ ﺑر اﺛر ﺑﻰ ﺑﺎﻛﻰ و هتاﻛﻰ در ﮔﻧﺎﻩ و ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﻰ ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﺑودﻩ اﺳت . ﻣرﯾض اﮔر از دﺳﺗوارت طبیب ﺧود ﺳرپیچی ﻛﻧد ﻛﺳﺎﻟﺗش ﻣﻣﺗد و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻋﻼج ﻣﻰ ﺷود، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫم اﮔر از دﺳﺗوارت و ﻗواﻧﯾن اﻟﻬﻰ ﺳرپیچی ﻧﻣﺎﯾد، روز ﺑﻪ روز ﺑﻪ اﻧﺣطﺎط و ﺳﺳﺗﻰ ﻛﺷﺎﻧدﻩ ﻣﻰ ﺷود.

ﮔﻧﺎﻩ و ﺗﺧﻠّف از ﻗواﻧﯾن اﻟﻬﻰ ، ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻋﻠل اﻧﺣطﺎط و ﺳﻘوط
...
تعداد کل صفحات ( 2 ) 1 2
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic