سایت من
آخرین عناوین
مطالب سایت
درباره سایت

آمار و امکانات سایت

آمار سایت

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

سایت من

پیوندها، پیوندهای روزانه، موضوعات، نویسندگان و ...


موضوعات مطالب سایت

نویسندگان سایت

 • موسسه قرآنی امام حسن مجتبی(ع) تعداد پست ها: 456
 • سوره الفرقان تعداد پست ها: 4
 • سوره یاسین تعداد پست ها: 12
 • سوره الفاتحه تعداد پست ها: 376
 • سوره الرحمن تعداد پست ها: 4
 • سوره النصر تعداد پست ها: 89

نظر دوستان درباره قالب جدید وبلاگ چیه؟

آخرین نوشته ها، آرشیو و برچسب ها

موسسه قرآنی امام حسن مجتبی(ع) ساری

کلیه حقوق این سایت محفوظ است

درباره سایت

موسسه قرآنی امام حسن مجتبی (ع) شهرستان ساری از سال 1386 تاکنون مشغول به فعالیت می باشد.که از سالیان گذشته جلسات این موسسه به صورت گردشی در منازل قرآن جویان برقرار بوده است. قرآن آموزان شامل فارغ التحصیلان دانشگاه، دانشجویان کارشناسی ارشد، کارشناسی، کاردانی و دانش آموزان ممتاز مقاطع راهنمایی و دبیرستان می باشند.
برنامه های کلاس موسسه که هر هفته چهارشنبه برگزار می شود شامل قرائت، تجوبد، تفسیر موضوعی قرآن، احکام و مسائل اخلاقی است که در نهایت با مجلس روضه و دعا به پایان میرسد.علاوه بر اینها فعالیتهای فوق برنامه از قبیل اردوهای زیارتی و سیاحتی و تفریحی نیز برقرار است.
هزینه شرکت در کلاسها رایگان می باشد.

کلیه حقوق این سایت محفوظ است

مطالب سایت

موسسه قرآنی امام حسن مجتبی(ع) ساری

مردم و برداشتهای احکام (23)

104 ) روزه تازه بالغ
بسیاری از پدر و مادرها به جهت مهربانی و دلسوزی نسبت به فرزند خود نمی گذارند فرزندشان روزه بگیرد؛ در حالی که باید اجازه بدهند فرزندشان روزه بگیرد و غذاهای مقوی به او بدهند اگر روزه برایش ضرر داشت نگذارند روزه بگیرد.

105 ) روزه بیمار
برخی از مردم فکر می کنند بر بیمار روزه واجب نیست ؛ در حالی که طبق فتوای مراجع تقلید یکی از ملاکهای نگرفتن روزه ، ضرر داشتن روزه است نه بیمار بودن ؛ بنابراین در صورتی که شخص سالم و تندرست باشد ، چنان چه روزه بگیرد و روزه برای او ضرر داشته باشد نباید روزه بگیرد. از سوی دیگر اگر شخصی بیمار باشد؛ ولی روزه گرفتن برای او ضرر نداشته باشد باید روزه بگیرد. 1

106 ) مسواک کردن روزه دار
برخی از مردم تصور می کنند اگر روزه دار مسواک کند روزه اش باطل می شود؛ در حالی که صرف مسواک کردن و استفاده از خمیر دندان روزه را باطل نمی کند؛ بلکه فرو دادن کف خمیر دندان و رطوبت مسواکی که از دهان بیرون آورده شده و مجددا به دهان برده می شود آن رطوبت اگر فرو برده شود روزه را باطل می کند.

سؤال : آیا مسواک کردن با خمیر دندان در حال روزه اشکال دارد؟
جواب : اشکال ندارد؛ ولی باید از فرو رفتن آب دهان جلوگیری شود. 2

107 ) بوییدن گیاهان معطر

(17) تکمیل توبه

ﭘس از ﭘﯾدا ﺷدن ﺣﺎﻟت ﺗوﺑﻪ ﭼﻧد ﻋﻣل ﺳزاوار اﺳت :
اول : ﺳﻪ روز، روزﻩ ﮔرﻓﺗن اﺳت ﭼﻧﺎﻧﭼﻪ آﻗﺎ اﻣﺎم ﺻﺎدق (ع) ﻓرﻣود :
ﺗوﺑﻪ ﻧﺻوح ﻛﻪ ﺧداوﻧد ﺑﻪ آن اﻣر ﻓرﻣودﻩ روزﻩ ﮔرﻓﺗن روز ﭼﻬﺎر ﺷﻧﺑﻪ و ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﻪ و ﺟﻣﻌﻪ اﺳت .(1)

دّوم : ﻏﺳل ﺗوﺑﻪ ﻛﻧد، ﭼﻧﺎﻧﭼﻪ ﺣﺿرت رﺿﺎ (ع) ﺑﻪ ﻛﺳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺧواﺳت از ﮔﻧﺎﻩ اﺳﺗﻣﺎع و ﮔوش دادن ﺑﻪ ﻏﻧﺎء و ﻣوﺳﯾﻘﻰ ﺗوﺑﻪ ﻛﻧد ﻓرﻣود :
ﺑرﺧﯾز و ﻏﺳل ﺗوﺑﻪ ﻛن .
ﺣﺿرت رﺳول ﺧدا (ص) ﻓرﻣود :
ﺑﻧدﻩ اى ﻛﻪ ﮔﻧﺎﻫﻰ ﻛرد ﻫر اﻧدازﻩ ﻛﻪ ﺑﺎﺷد ﺑﻌد ﭘﺷﯾﻣﺎن ﺷود و ﺗوﺑﻪ ﻧﻣﺎﯾد ﺧداوﻧد ﺑﻪ ﻣﻐﻔرت و آﻣرزش او رﺟوع ﻣﻰ ﻓرﻣﺎﯾد : ﺳﭘس ﺑﻪ ﺷﺧﺻﻰ ﻛﻪ آﻣدﻩ ﺑود ﻣﺣﺿر ﻣﻘدس ﺷﺎن ﻛﻪ ﺗوﺑﻪ ﻛﻧد ﻓرﻣود :
ﺑرﺧﯾز و ﻏﺳل ﻛن و ﺑراى ﺧدا ﺳﺟدﻩ ﻧﻣﺎ.

 ﺳوم : ﺧواﻧدن دو ﯾﺎ ﭼﻬﺎر رﻛﻌت ﻧﻣﺎز اﺳت ﭼﻧﺎﻧﭼﻪ ﺣﺿرت ﺻﺎدق (ع) ﻓرﻣود :
 ﻫر ﺑﻧدﻩ اى ﻛﻪ ﮔﻧﺎﻫﻰ ﻛرد ﭘس ﺑرﺧﯾزد و ﺗﺣﺻﯾل طﻬﺎرت ﻛﻧد (وﺿو ﺑﮕﯾرد) و دو رﻛﻌت ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد و از ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل طﻠب آﻣرزش ﻛﻧد . ﺑر ﺧداﺳت ﻛﻪ ﺗوﺑﻪ اش را ﺑﭘذﯾرد ﭼون ﺧودش ﻓرﻣودﻩ : ﻫر ﻛس ﻛﻪ ﻛﺎر زﺷﺗﻰ ﻛﻧد ﯾﺎ ﺑﺧودش ظﻠم ﻛﻧد ﭘس اﺳﺗﻐﻔﺎر ﻛﻧد ﺧدا را آﻣرزﻧدﻩ و ﻏﻔّﺎر و رﺣم ﻛﻧﻧدﻩ ﻣﻰ ﯾﺎﺑد.

 و در ﻛﺗﺎب اﻗﺑﺎل در ﺑﺎب اﻋﻣﺎل ﻣﺎﻩ ذﯾﻘﻌدﻩ ﻧﻘل ﻧﻣودﻩ ﻛﻪ در روز ﯾك ﺷﻧﺑﻪ ﻣﺎﻩ ذﯾﻘﻌدﻩ ﺣﺿرت ﭘﯾﻐﻣﺑر (ص) ﺑﻪ اﺻﺣﺎب ﻓرﻣود:

داستان یک طلبه عاشق (6)

خواستگاری و تعیین مهریه
آزمایش خون انجام شد، تو سالن آزمایش خون چه چهره هایی نشسته بودند. انگار بعضی ها حتی مانتو را هم فراموش کرده بودند بپوشند. ماندن در آن فضا کمی سخت بود. خانوم و مادرم کنار در یکی از اتاق ها منتظر بودند. قبلا شنیده بودند که در اتاق مردان آقایی ناظر بر اعمال و رفتار آزمایش دهنده هست اما ظاهرا در اتاقی که من رفتم از هیچ نظارتی خبری نبود. احتمالا خود آقای ناظر از اینکه بر کارهای یک روحانی نظارت کند خجالت کشیده و یا اعتماد کرده و چشمش را بسته.
             
از فضایی که کلهم اجمعین زن و شوهر جوان و دم بخت با آرایش های آنچنانی بودند بیرون اومدیم و هر کسی راه خونه خودش رو پیش گرفت. مدتی بعد قرار شد شبی به خونشون بریم حرف های ابتدایی بین دو خانواده مطرح بشه.
شب موعود فرا رسید. من پدر و مادر و یکی دیگه از اقوام به خونه دختر خانوم رفتیم.

چرا باید از فلسطین حمایت کنیم؟ لطفاً کاملاً شرح دهید

بهترین و موجه‌ترین دلیل برای انجام هر کاری، عمل به حکم «عقل» و «عدل» است. چنان چه حتی عبادت خداوند متعال نیز به حکم عقل و عدل انجام می‌پذیرد. (عدل یعنی قراردادن هر چیزی در جای خودش. لذا انجام به موقع هر عملی که مقتضای آن ایجاب کند، عمل به عدل است و عدم انجام آن نیز نقطه‌ی مقابل عدل، یعنی «ظلم» است. چه به خود و چه به دیگران. در هر حال حکم عقل و عدل در انسان وظیفه و تکلیف را ایجاب می‌نماید و آن گاه پاسخ «چرا؟» همان «انجام تکلیف و وظیفه» می‌شود.

    
اینک باید با این معیار موضوع کمک به فلسطین را مورد بررسی قرار دهیم تا ببینیم که آیا عمل به «عقل و عدل» یا همان عمل به تکلیف و وظیفه است، یا عملی غیر عقلانی و غیر عادلانه‌ای است که موجب ظلم به خود یا دیگران می‌گردد؟
اگر چه تمامی کسانی که به هر بهانه‌ای مخالف کمک‌های شخصی یا اجتماعی یا سیاسی ملل و کشورهای مسلمان به فلسطین و لبنان در مقابله با اسرائیل هستند، خود به صورت مستقیم و غیر مستقیم به آمریکا، اسرائیل و در یک کلمه «صهیونیسم بین‌الملل» خدمت می‌کنند و هیچ سؤالی هم نمی‌کنند که چرا و به چه قیمتی باید این خدمتگزاری را انجام دهند، اما در عین حال این شبهه را ایجاد می‌کنند که فلسطین یک مسئله‌ی منطقه‌ای است که اگر خیلی تعمیم دهیم،‌ نهایت گستره‌ی آن جامعه‌ی عرب را پوشش می‌دهد، لذا دیگران و به ویژه ایران و ایرانی‌ها نباید هیچ کمکی به آن نمایند(؟!) چنان چه مقام معظم رهبری می‌فرمایند:

نظر اندیشمندان و تاریخ نگاران شیعه و سنی در مورد صلح امام حسن مجتبی(ع)

اشاره
«صلح امام حسن علیه ‏السلام » كتابی است به قلم دكتر رجبعلی مظلومی كه در 44 صفحه رقعی، به وسیله مؤسسه اهل‏ البیت علیهم ‏السلام (بنیاد بعثت) در سال 1361 ش. چاپ شده است.
گرچه روند كلّی كتاب، نقد و بررسی كتاب «تاریخ اجتماعی ایران از انقراض ساسانیان، تا انقراض امویان» (چاپ دانشگاه تهران، 1342 ش.) سعید نفیسی است و دیدگاه‏های او را در مورد صلح امام حسن علیه ‏السلام پاسخ داده است؛ اما در لابه لای آن، نظر علما و نخبگان جهان اسلام در مورد صلح امام حسن علیه ‏السلام نیز دیده می‏ شود.

   
آنچه در این مقاله می‏خوانید، گزینش این دیدگاه ‏هاست از این كتاب؛ با این توضیح كه امام مجتبی علیه‏ السلام در فرجام مقابله سیاسی و نظامی خود، با معاویه صلح كرد. این، بدان جهت بود كه مردم و یاران او از درك دقیق و فهم عمیق اوضاع و شرایط سیاسی روز عاجز بودند. به همین جهت یا با تهدید و تطمیع معاویه خاموش می‏ شدند و یا با خدعه و فریب شامیان صحنه را خالی می‏ گذاشتند. این حقیقت، دل امام را به درد آورده بود؛ آن برگزیده خدا همواره در آرزوی یاران فداكار به سر می‏ برد و در حسرت اصحاب مبارز می‏ سوخت:
« اگر یارانی می‏داشتم، شب و روز با معاویه می‏جنگیدم.»1

سیره و سیمای امام حسن مجتبی(ع)

«انا اعطیناک الکوثر فصل لربک و انحر. ان شانئک هو الابتر»

     
نخستین مظهر و نشانه ‏ی کوثر که بر دامان پاک فاطمه ‏ی اطهر (سلام الله علیها) پا به عرصه ‏ی گیتی نهاد امام حسن علیه السلام بود. نشانه ‏ای از تجلی مقدس ‏ترین پدیده ‏ای که از خجسته ‏ترین پیوند برین انسانی، نصیب حضرت محمد صلی الله علیه و آله، علی مرتضی علیه السلام و فاطمه زهرا (سلام الله علیها) گردید. همان لؤلؤی که از برزخ دو اقیانوس نبوت و امامت‏ به ظهور پیوست ومعجزه ‏ی بزرگ «مرج البحرین یلتقیان، بینهما برزخ لا یبغیان، یخرج منهما اللؤلوء والمرجان‏» . (1) را تجسم بخشید و کلام خدا در کلمه‏ ی وجود چنین ظاهر شد.

اخلاق حرفه ای و برخورد درست با ارباب رجوع

چگونه باید اخلاق حرفه ای در محیط اجتماعی در برخورد با مردمان وارباب رجوع داشته باشیم و همچنین ائمه یا بزرگان اسلام چگونه با اخلاق حرفه ای مردم زمانشان را به مسیر حق و درستی می كشاندند؟

                 

اخلاق اجتماعی ، و یا آداب اجتماعی ؛ دستورها و روشهایی است كه فرد درقبال جامعه پیرامونش اعمال میكند و شاید مهمترین و بیشترین تاكید دین مبین اسلام بر رعایت این آداب است (البته تازمانی كه با دستورات دین ناسازگاری نداشته باشد) بسیاری از اوقات ، حتی تاكیدهای مكرر بر احكام فردی ، بر ای این است كه بعضی از تبعات عمل كردن آن حكم و یا مراعات نكردن آن منجر به یك اختلال و فساد در جامعه می شود مانند نماز خواندن ، راست گویی، غیبت نكردن ، حیا داشتن و... همه اینها ، بعضی از حكمتهای وجوبشان، این است كه این اعمال موجب سلامت فرد وجامعه می شود.

قرآن به پیغمبر می ‏فرماید « وَ انَّكَ لَعَلى‏ خُلُقٍ عَظیمٍ » (سوره قلم، آیه 4) همانا تو بر خُلقى عظیم هستى.

در اینجا خُلق پیغمبر اكرم به عظمت یاد شده است. همین‏طور كه بعضى از مفسرین فرموده‏ اند، این آیه بیشتر ناظر به اخلاق‏ اجتماعى‏ پیغمبر است، یعنى تو از نظر اخلاق‏ اجتماعى‏ فوق‏ العاده اخلاق عظیمى دارى، « اخلاق عظیم » آن اخلاقى را كه ناشى از عظمت روح باشد می ‏گویند ؛ «اخلاق عظیم»، یعنى استقامتها، «تحمل شداید» ها، صبرها، حلمها، گذشتها. خدا پیغمبر را به خلق عظیم یاد می كند، كه بیشتر آن در عكس‏ العمل‏هایى بود كه پیغمبر در مقابل كفار و مشركین از خود بروز می ‏داد.

مردم و برداشتهای احکام (13)

47) غلط های قرائت نماز
قرائت نماز بسیاری از مردم اشتباه و به آن توجه نمی کنند؛ در حالی که باید قرائت نماز صحیح باشد. (1) و اگر نماز گزار یکی از کلمات حمد یا سوره را نداند یا اشتباه کند، نمازش باطل است. (2) در اینجا به چند نمونه از کلمات نماز که برخی از نمازگزاران ناصحیح تلفظ می کنند، اشاره می شود.

غلط                                                                   صحیح

« بِسْمِ اللَّهِ رَحمَان رَحیِم »          « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِیمِ »

« الْحَمْدُ رِالله »                          « الْحَمْدُ للّهِ »

مَالِكِ « یُوم » الدِّینِ                   مَالِكِ  « یَوْمِ» الدِّینِ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات